27.12.2015

ORMAN EKOSİSTEMİ

Global Bilgiler  /  at  02:17  /  No comments

ekosistem
Beş metreden fazla boylanabilen, alanı %10’dan fazla oranda tepe çatısı ile kaplayan ağaçların bulunduğu 0,5 hektardan büyük kara alanı, orman alanı olarak adlandırılır. 

Ormanlar, karmaşık ekosistemlerdir. Ağaçların yanı sıra ağaççıkları, çalıları, otsu bitkileri, mantar ve likenleri içerirler. Memelileri, kuşları, sürüngenleri, iki yaşamlıları, böcekleri ve diğer eklembacaklıları, solucanları ve mikroorganizmaları barındırırlar. 

Yeryüzündeki pek çok orman, gezegenimiz tarihinin canlı birer anıtıdır. Yiyecek, ilaç, yakacak, barınak sağlamak yanında yeryüzünün suyunu temizleyen, karbonunu depolayan ve iklimini koruyan çok önemli hizmetleri sunarlar. Öyle değerlidirler ki, ulusal ve uluslararası yasalarla korunurlar. Yeryüzünde toplam 3,8 milyar hektar orman alanı vardır.

Dünya Ormanları

orman ekosistemi
Yeryüzünde karaların %31’i ormanlarla kaplı! Dünya ormanlarının %47’si tropik kuşak yağmur ormanları, %9’u ılıman kuşak tropikal yağmur ormanları, %11’i ılıman kuşak geniş yapraklı  ormanlar ve %33’ü tayga olarak da bilinen iğne yapraklı ormanlardır.

Yeryüzünde 1,31 milyar hektar bütünlüğü bozulmamış orman alanı var.

Dünya ormanlarının yarısı 5 ülkede yer alır: Kanada, ABD, Rusya, Çin ve Brezilya

En çok orman alanı kaybeden 10 ülke: Brezilya, Avustralya, Endonezya, Nijerya, Tanzanya, Zimbabve, Kongo, Burma, Bolivya ve Venezuela

Dünya ormanlarının %7’si işletilmektedir ve bu ormanlardan küresel endüstriyel odun üretiminin
üçte ikisi karşılanır.

1,6 milyar insanı ormanlar geçindiriyor. 300 milyon insan ormanda yaşıyor. 10 milyon insan orman alanların yönetimi ve korunması için çalışıyor.
Dünya Orman Varlığı Haritası

Orman Ekosistemi: Belirli bir yerde kendini meydana getiren elamanların kompozisyonu, karakterleri ve aralarındaki karşılıklı ilişkileri bakımından tekdüze olan herhangi bir orman parçası anlaşılmaktadır. Bir başka ifade ile orman ekosistemi; orman ağaçları ile birlikte topoğrafik,  klimatik, toprak ve vejetasyon etkenlerinin bütünlüğüdür. Sayılan bu etkenlerin karakteristiği, orman ekosistemlerinin özelliğini belirler. Bunun içindir ki orman ekosistemlerini (yetişme muhiti şartları) oluşturan faktörlerin iyice tanınması özelliklerinin bilinmesi gerekir.

Yetişme Ortamı(Yetişme muhiti şartları): Bir ekosistemde belirli canlı toplumlarından oluşan yaşama birliğini etkileyen, fakat bu canlıların işlevleri ile de etkilenen yeryüzü şekli, iklim, anakaya-toprak ve vejetasyon faktörlerinin oluşturduğu bir bütün olarak tanımlanmaktadır.
Proje düzenleme çalışmalarında orman ekosistemini(Yetişme Muhiti Şartları) oluşturan tüm faktörlerin incelenmesi (analiz) ve yorumlanması (sentez) zorunludur.

Yetişme ortamını oluşturan faktörler; iklim, topoğrafya, toprak ve vejetasyon’dur.

İklim: Bir yerde uzun süre devam eden atmosferik olayların ortalamasıdır.
İklimle ilgili olarak yapılan çalışmalarda özellikle sıcaklık ile yağış, yağış ile buharlaşma, yağış ile doygunluk açığı arasındaki ilişkiler matematik formüller halinde gösterilmekte, bir bölgenin  yağış etkenliği ve buna dayanarak iklim tipleri “nemli”, “yarı nemli”, “yarı kurak”, “kurak” şeklinde deyimlerle karakterize edilmektedir.
Genel olarak denilebilir ki bir bölgeye düşen yağış miktarı buharlaşan miktardan fazla ise o bölge iklimi “nemli” eğer buharlaşma yağış miktarından fazla ise o bölge iklimi “kurak” olarak nitelenir.
Buharlaşma katı cisimlerin yüzeyinden, topraktan, durgun ve akarsu yüzeylerinden sıcaklık etkisiyle olması durumunda buna “Evaporasyon”, bitkiler tarafından atmosfere verilmesine de “Tanspirasyon”, her iki şekilde meydana gelen buharlaşmaya ise “Evapotranspirasyon” denilmektedir.

Topoğrafya (Fizyografik Faktörler): 
Fizyografik faktörler coğrafik ilişkileri ve jeomorfolojik karakteristikleri  kapsar.

Denizden yükseklik: Arazinin toprak özellikleri, iklim ve vejetasyon yapısı üzerinde etkili olmaktadır. Denizden yükseldikçe sıcaklık düşmekte, buna karşın nisbi nem, yağış ve rüzgâr artmaktadır. Yükseklerde nem ve yağıştan dolayı bazlar yıkanır, toprak reaksiyonu asit özellikte olur. Denize olan yatay uzaklık azaldıkça yani denize yaklaştıkça mutlak ve bağıl nem yükselir.

Bakı; Bir yerin sıcaklığı, yağış durumu, don etkisi ve güneş ışınlarını alması bakımından etkili olur. Ülkemizde kuzey, kuzeydoğu, kuzeybatı ve doğu bakıları genel olarak gölgeli bakılardır. Bu bakılar daha serindir. Güney, Güney doğu, Güneybatı ve batı bakılar ise güneşli bakılar olup daha sıcaktır. Nemli rüzgarlara bakan yamaçlar daha çok yağış alır. Bu bakılar serin olduğu için buharlaşma da daha azdır. Gölgeli bakılarda toprak, aynı bölgedeki güneşli bakılara göre daha nemlidir. Güneşli bakılarda ısınma fazla olduğundan nem kaybı da daha fazladır. Güneşli bakılarda don tehlikesi gölgeli bakılara göre daha fazladır. 

Eğim; yüzeysel akış, erozyon ve dolayısıyla toprak özellikleri üzerinde etkilidir. Eğim arttıkça yağış sularının yüzeysel akışı artar bundan ötürü erozyon şiddeti artar ve toprak derinliği azalır. Bunun sonucu eğimli yerlerde iskeletçe zengin sığ ve kurak topraklar oluşur.
Arazi yüzü şekli ( Rölyef ) ; Bir yerin özellikleri ile toprakların su ve besin maddesi ekonomisi üzerine etkili olduğundan ova, yamaç, sırt, tepe, etek, çukur vb. deyimlerle tanıtımı yapılmalıdır.

Orman Ekosisteminde Yaşayan Canlılar
Canlılara beslenme, barınma, korunma ve üremesinde en ideal ortamı sağlayan ekosistem ormanlardır. Bu nedenle en fazla tür ve canlıyı bulunduran ortamlar buralardır. Dünyada yaşayan canlıların büyük bir kısmı ekvator kuşağı çevresindeki ormanlarda bulunur.

Orman ekosisteminde mikroskobik canlılar, kırkayak, toprak solucanı, salyangoz, karınca, yılan, mantar, ağaç ve çalılık gibi canlılar bulunur.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.