31.12.2015

Ormanların Reabilitasyonu

Global Bilgiler  /  at  21:44  /  No comments

Rehabilitasyon çalışmalarında gaye, bir kapalı ve bozuk orman alanlarından mevcut meşcerelerin gelişme dinamizmi ve büyüme enerjisinden maksimum derecede faydalanmak, orman ekosistemini bozmadan yetişme muhitine uygun tabii türleri yerinde korumak suretiyle en az emek ve masrafla ormanları iyileştirmektir.

Amenajman planlarında (1) kapalı olup da eta verilmeyen ve hiçbir silvikültürel müdahale önerilmeyen sahalardan aktüel durumu itibarıyla da (1) kapalı (%11-40) olan alanlar ve amenajman planlarında kapalılığı %10 ve daha aşağı olan bozuk ormanlık alanlar ile üzerinde bitki örtüsü tahrip olmuş orman içi açıklıklar rehabilitasyon çalışmalarına konu edilir. Aktüel durumu itibarıyla (2) ve (3) kapalı olan ve 3,0 hektardan büyük olan alanlarda plan değişikliği ile silvikültürel uygulama yapılır. 3,0 hektardan küçük alanlar ise plan değişikliğine konu edilmeden gerekli silvikültürel müdahalelere tabi tutulur.

Herhangi bir işlem önerilmemiş (1) kapalı, bozuk ve açık sahalar, mülkiyet yönünden titizlikle incelendikten sonra devlet ormanı olanlar, düzenlenecek plan ve projelere göre etüt edilerek rehabilitasyon çalışmalarına tabi tutulur. Bu çalışmalarda öncelikle mahalli bitki türlerinin kullanılması ve korunması sağlanır. Ayrıca biyolojik çeşitliliği ve yaban hayatını koruyucu ve geliştirici tedbirler alınmalıdır.
Bu çalışmaların yapılabilmesi için:
İlgili işletme elemanlarınca bu alanlarda proje dispozisyonunda rehabilite edilecek sahaların aktüel durumlarına ve öngörülen çalışmalara ait tablodaki işlemlerden birini veya bazılarını uygulayarak iyileşme sağlanacağının öngörülmesi, bu kapsamdaki sahaların ve yapılacakların proje dispozisyonuna uygun şekilde yazılı hâle getirilmesi (projelendirilmesi) ve bunun bölge müdürlüğünce onaylanması gerekmektedir. Onaylanan projeler bölge müdürlüğünde muhafaza edilerek proje kapsamında yapılan çalışmaların takip ve kontrolü bölge müdürlüğü ilgili teknik elemanlarınca sağlanacaktır.
Projeler ihtiyaca göre yıllık ya da birkaç yıllık olarak düzenlenecektir.
Aktüel durum itibarıyla yeterli kök yapısının olduğu ancak ormanı kuracak yeterli sayıda ve kalitede fertlerin olmadığı sürgün verme nitelikli yapraklı sahalarda, mutlaka canlandırma kesimi yapılacaktır. Böylece türlerin sürgün verme gücünden ve hızından faydalanılacaktır. Bunu yaparken alanda iyi gelişen ve kaliteli gövde yapısına sahip bireyler gruplar halinde muhafaza edilecek, dejenere olmuş ve zarar görmüşlere canlandırma kesimi uygulanacaktır.
Nadir ve yabani meyve ağaçlan/çalıları kalitesine bakılmaksızın korunacaktır. Ayrıca canlandırma kesimi yaparken bu mevzuatın "Bozuk Baltalıklarda Gençleştirme (İmar-İhya)" başlığı altında yer alan canlandırma kesimi ile ilgili esaslara uyulacaktır.

Rehabilitasyon çalışmalarında mevcut gençliklerin kabul edilmemesine (ilave gençliğin/kültürün getirilmesine) karar verirken gençliğin kabul edilmemesi şeklinde bir yol izleme yerine sahada uygun dağılımda büyüyünce meşcere kurabilecek sayıda ferdin (örneğin 200-300 adet/ha) olup olmadığı araştırılacak, varsa buralarda ilave gençliğin gelmesine yönelik çalışmalar yapılmayacaktır.

Kızılçam gençliklerinin ışıksızlıktan büyüme enerjilerini yavaşlatacakları dikkate alınarak rehabilitasyon sahalarındaki kızılçam gençliklerinin kabulünde daha hassas olunacaktır. Yine rehabilitasyon sahalarında varsa ölü, yaşlı, kuru, kovuk ağaçlardan bir kısmı tabii denge için bırakılacaktır.

Yapraklı yetişme ortamlarına mümkün olduğunca ibreliler dikilmeyecek, buralara yapraklılar getirilecektir. Ancak blok boşluklarda karışımın sağlanması için yetişme ortamına uygun iğne yapraklı türler dikilebilecektir. Rehabilitasyon sahalarında karışımın sağlanması amacı ile tür değişikliği yapılabilmesi için iklim (klimatik) şartlarının türün isteklerine uygunluğu yanında toprak (edafik) şartların da uygun olması önemlidir. Bunun için mutlaka toprak etütlerinin yaptırılarak tür değişikliği raporuna eklenmesi gerekir.

Rehabilitasyon alanlarındaki genç meşcerelerde "Bakım Patikaları" sıklık bakımı bölümünde izah edilen esaslara göre tesis edilecektir.

Rehabilitasyona konu olabilecek sahalara salt odun üretimi açısından bakılmayacak, özellikle odun dışı orman ürünleri yönünden değerlendirilebilecek, bozuk maki alanlarındaki maki elemanlarının ağırlıkta olduğu, av ve yaban hayatını da zenginleştirecek alanlarda yöresel şartlara göre yeni fırsatlar oluşturacak rehabilitasyon çalışmaları yapılabilecektir.

Çok daha fazla orman ürün ve hizmetleri üretme potansiyeline sahip iyi yetişme ortamlarındaki (1) kapalı meşcereler (örneğin orman gülü ile kaplı Kndl meşceresi) öncelikle ve acilen rehabilite edilerek verimi arttırılacaktır.

Yetişme ortamı şartlarına göre (1) kapalı sahalarda yer yer küme, grup, büyük grup şeklinde gençlikler gelmiş olabilir. Bunlar kabul edilecek ve büyük alanlarda aynı yaşlı meşcereler amaçlanmayacaktır.

Altına yeteri kadar kabul edilebilir gençlik gelmiş ve bu gençliğin sipere ihtiyacı kalmadığı alan ve gruplardaki yaşlı fertler ilk önce çıkarılacaktır. Gençliğin olmadığı, yaşlı fertlerin bulunduğu yerlerde ise gençliği getirmek için her türlü silvikültürel tedbirler alınacaktır. Silvikültürel çalışmalar ile getirilen ve biyolojik bağımsızlığına kavuşmuş gençlikler üzerindeki yaşlı fertler alınacaktır.

Sıklık veya aralama çağındaki grup veya kümelerde ayıklama ve aralamalar yapılacaktır. Ancak kapalılığın yetersiz olduğu yerlerde 2-3 ferdin bir arada olduğu durumlarda grup bakımı yapılacak ve daha fazla boşluk oluşturulmamasına dikkat edilecektir.

Toprak şartlarının iyi fakat meşcerenin bozuk olduğu sahalarda entansif tesis ve kültür metotlarına uygun alanlardan başlamak üzere suni gençleştirmeler yapılabilecektir.

Daha önceki yıllarda rehabilitasyon çalışmasına konu edilen ve iyileşmenin yeterli görülmediğine karar verilen sahalar mükerrer rehabilitasyon tesis programına konu edilebilecektir. Bu alanların gençlik/kültür bakımı vb. silvikültürel tedbirler ile yeterli iyileşme sağlanamayacak alanlar olması gerekir. Bölge müdürlüğünce oluşturulacak bir komisyon tarafından mükerrer rehabilitasyon tesis çalışmasına konu olacak sahalar incelenerek yetişme ortamı şartlan yönünden olumsuzluk bulunmaması ve gerekli görülmesi durumunda programa alınabilecektir. Bu takdirde saha ile ilgili proje yenilemesi yapılmalıdır. 

Silvikültürel tedbirler ile iyileştirilemeyecek alanlar ise tabii seyrine bırakılarak izlenecektir. 

Share
Posted in: , Posted on: 31.12.2015

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.