31.12.2015

SİLVİKÜLTÜR UYGULAMALARINDA SUNİ GENÇLEŞTİRME

Global Bilgiler  /  at  21:48  /  No comments

Global Bilgiler
Ormanlarımızın gençleştirilmesinde öncelikle tabii gençleştirme yöntemlerinin uygulanması, tabii gençleştirme şartlarının bulunmaması hâlinde ise suni gençleştirme yöntemlerinin uygulanması esastır.

Uygulamalarda idari açıdan çok kere suni gençleştirme ile ağaçlandırma kavramlarının birbirine karıştığı görüldüğünden bu kavramların açıklanmasında yarar görülmüştür. Bilindiği üzere, kapalılıkları %0-10 olan bozuk koru ve baltalık ormanlar, ağaçlandırılması gerekli alanlar olarak kabul edilmiş ve amenajman planlarında "Ağaçlandırma, Rehabilitasyon ve Erozyon Kontrol Çalışmaları Tablosu"na alınmışlardır. 

Amenajman planlarında ağaçlandırma, rehabilitasyon ve erozyon kontrol çalışma alanı olarak ayrılmış sahalarda yapılacak dikim ve ekim çalışmaları "Ağaçlandırma", gençleştirme periyoduna alınmış ancak tabii gençleştirme şartlan bulunmayan veya tür değişikliğine gidilmesi zorunlu görülen alanlarda yapılması gereken dikim veya ekim çalışmaları ise "Suni Gençleştirme" olarak adlandırılmaktadır. 

Verimli koru ormanlarında suni gençleştirmeyi zorunlu kılan faktörler: 

-Gençleştirilecek meşcerede yeterli adette ve dağılışta sağlıklı tohum ağacı bulunmaması, 
-Tohumların olgunlaşmasından önce çıkan yangınlarla tohum ağaçlarının tamamen yanmış olması, 
-Gençleştirme alanı olarak ayrılmış fakat diri örtünün yoğun olarak bulunması nedeniyle tabii gençleştirmenin çok pahalıya mal olacağının tespit edilmesi, 
-Yangın, devrik, böcek zararı gibi tabii afete maruz kalmış ormansız alanlarda, 
-Tabii gençleştirmenin başarılı olduğu alanlardaki boşlukların tamamlanmasına ihtiyaç duyulması hâlinde, 
-Meşcereyi oluşturan tür yerine başka bir tür getirilmesinin, yani tür değişikliğine gidilmesinin zorunlu görülmesi durumlarında, (toprak ve diğer ekolojik şartlar dikkate alınarak)suni gençleştirme uygulamaları yapılmalıdır. 

Suni gençleştirmeye konu olan sahaların, vejetasyon ve toprak faktörlerine ait etütleri gerekçe raporu ile ortaya konur ve uygunluk hâlinde suni gençleştirmeye karar verilir. Suni gençleştirmeye konu edilen sahalar için düzenlenen gerekçe raporlarının orman bölge müdürlüğünce onaylanması esastır. 

Suni gençleştirme gerekçe raporları, yerine getirilmesi gereken bürokratik bir işlem değil, hem yetişme muhitinin özelliklerini ortaya koyan teknik bir belge, hem de buna bağlı olarak orman bölge müdürlüğünün suni gençleştirme yapılmasına olur veren bir izin belgesi hüviyetindedir. 

Silvikültür planı düzenlenmemiş gençleştirme alanları ile yanık sahalar ve silvikültür planında tabii olarak gençleştirilmesi planlanmış iken başarısızlık nedeni ile suni gençleştirmeye aktarılan sahalar için de suni gençleştirme gerekçe raporu düzenlenecek ve ilgili bölge müdürlüğünce onaylanacaktır. Aynı zamanda bu sahalar için silvikültür planlan revize edilecektir. 

Suni gençleştirme gerekçe raporlarının düzenlenmesi, programların belli olmasını müteakip kızılçam sahaları için en geç şubat sonuna kadar, kızılçam haricindeki sahalar için de yöresine göre yine en geç mayıs sonuna kadar düzenlenerek bölge müdürlüğünce onaylanacaktır 

Suni gençleştirme uygulama projesi, silvikültür planı olan sahalar için düzenlenmeyecek, bu sahalar için sadece keşif özeti düzenlenecektir. Silvikültür planı bulunmayan ve suni gençleştirilmesi gerekecek sahalar için ise uygulamaya esas olmak üzere uygulama projesi ve keşif özeti birlikte düzenlenerek bölge müdürlüklerince onaylanacak, ayrıca Genel Müdürlüğe gönderilmeyecektir.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.