23.01.2016

Ağaçlandırma Sahalarında Koruma

Global Bilgiler  /  at  23:45  /  No comments


Büyük emek, para ve zaman harcanarak tesis edilen ağaçlandırma sahalarının insan, hayvan, böcek ve mantar zararlılarından korunması gerekir.

Orman Muhafaza Memuru, bekçi ve diğer usullerle koruma:
Ağaçlandırma sahaları öncelikle Orman Muhafaza Memurları tarafından korunmalıdır. Orman Muhafaza Memurlarının yetersiz olduğu durumlarda sahalar bekçi ile korunmalıdır. Kendi elemanlarımızca koruma sıkıntısı çektiğimiz özellikle köylere yakın ve dağınık haldeki küçük ağaçlandırma sahalarının koruma işini ise 1998 yılında uygulamaya konan “Ağaçlandırma Hizmet-İş protokolü “ ile Köy Tüzel Kişilikleri ile protokol yapılarak koruma yoluna gidilmelidir. Bekçiler mevsim şartlarına göre diğer bakım, dikim, dikenli tel tamiri ve diğer tesis faaliyetlerinde de görevlendirilebilir.

Dikenli Tel Çit İhata:
Sıra kazığı araları 4 - 5 metre olacaktır. 4 veya 5 metre olması, yerine göre tayin edilecektir.
Köşe kazıklarının takviyesinde kullanılan her iki yanındaki kazığın köşe kazığına uzaklığı 3
metre olacaktır.

Tel örgülerde 4 sıra tel çekilecek ve tel sıralarının araları, toprak seviyesinden itibaren
15 cm. 25 cm. 30 cm. olacak ve en üst tel sırası kazık ucundan 10 - 15 cm. aşağıda
bulunacaktır.
Kazıkların tespit edildiği toprak zemini yumuşak veya sert olma durumuna göre, kazıkların
çekildiği sıranın topoğrafik yapısının engebeli olma durumuna göre germe telinin yerine
dikenli tel kullanılarak takviye yapılır. Tel örgü kazıklarının sağlam yapıldığı nispette tel örgü
tesisinin mukavemetini arttıran köşe kazıkları, takviyeli yapılacaktır.
Kumsal ve gevşek topraklı arazide ve düz istikametteki hatlarda sıra kazıklarından 10
adette biri, yanlardan payandalanıp üzerlerine teller çakılmak suretiyle, sağlamlaştırılır. 20
adette biri de; yanlardan ve ayrıca içten veya dıştan 45 derece meyilli olarak üçüncü bir
payanda kazığı ile takviye edilecektir.

Çukur Boyutları ve Çukurların Açılması
Köşe kazığı çukurları sert zeminde 50 cm., yumuşak zeminde 75 cm. sıra kazığı çukurları
sert zeminde 40 - 50 cm. yumuşak zeminde 60 cm. payanda kazıklarının çukurları 40 cm.
derinlikte açılacaktır.
Çukur, burgu, küskü ve kepçe yardımı ile açıldığı takdirde, 30 cm.çapında açılacaktır.
Kazma ve kürekle açılması halinde, çukur dikdörtgen şeklinde, uzun kenar hat istikametine
dik olmak üzere 30 cm. (Kürek genişliğinde) genişlikte açılacaktır. Çukurun uzun kenarları
dik, kısa kenarları çukur ortasına doğru meyilli olacak, istenilen derinlik çukur ortasında
sağlanacaktır. Uzun süre ıslak kalan zeminlerde çukur ebadı daha fazla alınmalıdır.
Evvela köşe çukurlarının yerleri tespit olunur ve bundan sonra iki köşe arasındaki sıra
kazık çukurlarının yerleri, jalonlar yardımı ile tam doğru hat üzerinde olacak şekilde tespit
edilecektir. Köşe noktaları arasındaki kısımlarda sıra kazıkları hiç bir suretle doğru hat
dışına çıkmayacaktır.
Yukarıda izah edilen şekildeki tespitleri müteakip çukurlar açılacaktır. Çukurlar açıldıktan
sonra, kalın düz başları çukurun ortasına gelecek şekilde evvela köşe kazıkları çukurlarına
konur, etrafları taşlarla (balyoz ve küskü yardımı ile) iyice sıkıştırılır.
Köşeler arasındaki sıra kazıkları ise, köşe kazıkları yardımı ile doğru hat üzerine gelecek
şekilde (gergin ip, jalon ve çekül yardımı ile) çukurlarına yerleştirilip taşlarla iyice sıkıştırılır.
Dikenli telin çekilmesine köşe kazığından başlanır. Verilen tel aralıklarını gösterir tırnaklar
bulunan (15-25-30-35 cm.) işaret levhası kazığın yanına konarak tellerin kazıklara tespit
edileceği noktalar işaretlenir. Telin ucu, köşe kazığı etrafında iki defa dolandırılarak köprü
çivileri ile tespit edilir.

Tel çekilmesine önce üst sıradan başlanır ve tel 10’uncu sıra kazığına kadar uzatılır.
10’uncu kazığa iki defa dolanarak gerdirilir. Telin gerileceği sıra kazık çapraz payanda ile
desteklenerek eğilmesi ve yerinden oynaması önlenir ve dikenli tel (kurbağacık) yardımı
ile iyice gerildikten sonra köprü çivileri ile kazıklara tespit edilir.
Bundan sonraki tel sıraları da aynı derecede gergin olarak kazıklara tespit edilir.
Bu tesislerin lüzum görülen yerlerinde, tellerin gerginliğini muhafaza edebilmek için iki
kazık arasına gergi ağacı konur. Gergi ağaçları toprağa çakılmaz ve kuturları da köşe ve
sıra kazık kuturlarından daha ince olur. Telin ucunda artan kısım son kazıktan itibaren en
çok 1 metre ise, bu parçadan kazık üzerine sarılır. Yeni dikenli telin ucu da kazığa sarılıp
çakılarak eklenmiş olur.
Eğer artan, kısım 1 metreden fazla ise, tellerin uçlarından 0.50 metrelik kısımları kendi
üzerlerine katlanır ve iki tel birbirine geçirilerek kendi üzerlerinde kıvrılır. Sonra her iki uç da
3 - 4 yerinden tel parçalarıyla sıkıca bağlanır.
Tel örgü ile çevrilecek sahaların ana giriş ve çıkış yollarına birer kapı yapılmalıdır. Ayrıca
ağaçlandırma sahasının uygun yerlerine insanların sahaya girip çıkabilmeleri için resimde
görüldüğü gibi geçit merdiveni yapılmalıdır.

Arazide iniş istikametinde meyilin değiştiği noktalara konacak kazıkların, telin gerilme
kuvvetiyle yukarı kalkmasını önlemek için şekilde görülen takviye şekli yapılacaktır. Ayrıca,
meyilin değiştiği noktaya gelen kazık kalın kuturlu ve boyu normal kazıklardan 30 - 50
cm. fazla olmaktadır. Çukur derinliği 75 cm. olmalı ve kazık, tepesinden geçirilerek tel ile
komşu kazığa toprak seviyesinde bağlanmalıdır.
Koruyucu bir tedbir alınmadan kullanılan ahşap kazık veya direkler 3-5 sene dayanmakta,
bu takdirde kısa bir zamanda tel örgü tesisinin tamiri için büyük masraflar yapılmaktadır.
Tel örgü tesisinde kullanılan ahşap kazıkların ömürlerini uzatmak suretiyle hem ahşap
zayiatını önlemek ve hem de fuzuli masraflardan kaçınmak için, kazıkların emprenye
edilmesi lazım gelmektedir.
Ahşap kazıkların emprenyesinde, Prof. Dr. Adnan BERKEL ve Dr. Yılmaz BOZKURT’un “Çit
Malzemesinin Emprenyesinde Pratik Metotlar” adlı broşüründen faydalanılabilir.
Mıntıka hususiyetleri itibariyle en pratik, en kolay ve en ekonomik emprenye metodu
seçilecek ve emprenyenin tesis mahallinde yapılması temin edilmek suretiyle, taşıma
masrafları bertaraf edilecektir. Emprenye işleminde kullanılacak maddelerin, kolaylıkla
ve daimi surette temini için, memleketimizde imal olunan maddeler olması gereklidir.
Halen memleketimizde Kreozot ve Volmanit C.b. (Volman tuzlarından) imal edilmektedir.
Kazanda tazyik suretiyle yapılan emprenyede, 1 m³ ahşap için 45 kilogram Kreozot veya
8 kilogram Volmanit C.b.ye ihtiyaç bulunduğu tecrübelerle sabit olmuştur.
Tanalit U.yerine kullanılan Volmanit C.b. tuzları kristalize halde olduğu için kolaylıkla
taşınabilmekte ve iş yerinde %4 sulandırılmak suretiyle kullanılmaktadır. Volmanit C.b.
tuzlarıyla emprenye işlemi de, esasen bir volman tuzu olan tanalit U.ile yapılan emprenye
işlemi gibidir. 1 m³ ahşabın kazanda tazyik suretiyle yapılan emprenye masraflarının
makul düzeyde olduğu bilinmektedir. Bu masrafın basit metotlarla emprenyede çok aşağı
düşeceği tabiidir.
Bugün için odun maddesi kullanılan birçok müesseseler (PTT, DDY, İller Bankası, Etibank,
TKİ gibi) gün geçtikçe emprenye işlemine önem vermekte ve bu ihtiyaç artışı sebebiyle
de emprenye maddelerinin yurdumuzda imali genişlemektedir. Bu itibarla, emprenye
maddesi yokluğu gibi mülahazalarla bu işlemden kaçınılmaması gerekmektedir. Emprenye
işleminde karşılaşılacak güçlüklerin izalesi bakımından lüzum halinde merkezden bilgi
istenmelidir.
Emprenye maddesinin zamanında temin edilmemesi veya sahanın süratle örgüye alınması
zarureti gibi hallerde kazıklar mutlak surette katranlanmalıdır. Devlete ait arazilerdeki
ağaçlandırma sahalarına dikenli tel çit çekilmesi fidanların dışarıdan gelebilecek tehlikeleri
önlemektedir. Ancak asıl olan ağaçlandırma sahalarının yörede yaşayan köylü tarafından
korunmasıdır.

Bu konunun proje yapım aşamasında köylerde yapılacak proje toplantılarında konuşulmalı
tel örgüsüz ağaçlandırmalarda yapılabilmelidir. Bunun çeşitli örneği köylüye ait özel
ağaçlandırmalarda vardır. Köylü ve çiftçi, şahsına ait ağaçlandırmalarını en ucuz yöntemle
koruyabilmektedir


Dikenli tel:
Dikenli teller öncelikle TSEK belgeli olacaktır. Dikenli teller kazıklara yerden itibaren ı5, 25, 30, 30 cm aralıkla 4 sıra çekilecektir.
Dikenli teller kazıklara tespit edilmeden önce iyice gerdirilmeli, birbirine paralel olmasına dikkat edilmeli ve en üstteki sıradan başlanmalıdır. Köşelere gelen kazıklar, köşe kazığı ile takviye edilmelidir.
Gevşek yapılı arazilerdeki düz hatlarda 10 kazıktan birine yanlardan payanda, 20 kazıktan birine de hem yanlardan hem de içten ve dıştan 45 derece meyilli payanda kazığı ile takviye yapılmalıdır.YANGINA KARŞI KORUMA
Yangına hassas bölgelerde, yangına karşı her türlü tedbirler noksansız alınmalı, özellikle bakım işçilerinden bir grup oluşturarak yangın söndürme için hazır bulundurulmalıdır.
Yangın emniyet yol ve şeritleri, bölme, bölmecik hudutları, servis yolları otsuz, temiz tutulmalıdır.
İşçiler yangını önleme ve söndürme konularında eğitilmeli, uygun yerlerde yangın söndürme aracı ve gereçlerinin bakımlı ve kullanmaya hazır halde bulundurulması sağlanmalıdır.

ZARARLILAR İLE MÜCADELE

Böcek ve mantar zararlarına karşı, saha devamlı gözlem altında tutularak, fidanlarda sararma, kuruma, sürgün veya ibre yenmesi gibi durumlar tespit edilmesi halinde zamanında mücadele için Orman Bölge Müdürlüğü orman zararlıları ile mücadele şube müdürlüğü ve gerektiğinde Ormancılık Araştırma Müdürlükleri ve Fakültelerle de irtibat kurulmalıdır.
Özellikle çamkese böceğine karşı daha yumurta safhasında iken mücadeleyi sağlamak üzere, ibreler üzerinde mısır koçanındaki tanelerin dizilişine benzer yumurtalar görülür görülmez hemen sistematik ilaçlamaya geçilmelidir.
Yumurtaların bırakıldığı devre yakalanamazsa daha ileriki safhada örümcek ağı gibi yumak şeklinde kirli beyaz keselerin görülmesiyle hemen kimyasal yahut mekanik mücadeleye başlanmalı, keselerin içine ya gaz dökülmeli; ya da keseleri taşıyan sürgünler (tepe sürgünü hariç) kesilerek toplanmalı ve bir çukur içerisinde yakılmalıdır.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.