12.01.2016

Damızlık Saf Kafkas Ana Arı çalışması

Global Bilgiler  /  at  21:04  /  No comments

Bir TEMA Vakfı faaliyeti olarak başlamıştır.
TEMA Vakfı’nın kuruluş amaçlarından birisi de Doğal Varlıkları korumaya katkıda bulunmaktır. Bu ilkeden hareketle, ormancılık ve tarım faaliyetleri ile ekolojik sistemi henüz bozulmamış Artvin Borçka Camili’de TEMA Vakfı nın “Doğal Varlıkları Koruma Amaçlı Kırsal Kalkınma Projesi” 10 yıldır sürdürülmektedir.
Projenin en önemli faaliyeti Kafkas Arısı’nın doğal alanında korunması, seleksiyonu ve damızlık Saf Kafkas Ana Arıların Türkiye arıcılarının kullanımına sunulmasıdır.
Camili diğer adı ile Macahel Artvin İlinin Gürcistan sınırında içinde altı köy bulunan, 28.000 hektar genişliğinde bir vadidir.

Camilinin dağ yolu kış ayların da 3-4 metre karla kapanmakta ve çığ riskinden dolayı açılamamaktadır.

Havza çok yüksek dağlarla çevrili olup, dağlarda yaylalar vardır.

Vadi çok yoğun ormanlarla kaplıdır.
Havza ormanlarının en hakim ballı bitkisi kestanedir. Havzada üretilen bal da Kestane balı olarak pazarlanır.


Havzada yoğun olan Karayemiş de önemli ballı bitkilerindendir.
Havzada yoğun olan Mor orman gülü de havzanın önemli ballı bitkilerindendir.
Havzada ve komşu vadilerde yoğun orman gülü bulunmaktadır.

Mor orman gülü nektarı kolonilerin ilk bahar gelişmesinde çok yararlıdır.
Orman gülünün sarısı orta rakımlarda bulunmaktadır.
Komşu vadilerde bulunan karaçalıda bölgenin önemli bal kaynaklarındandır.
1996 yılında bozulmamış olan Camili ekosisteminin korunmasına karar verilmiştir.
Kafkas Arısının havzada melezleşmeden saf olarak kalmış olması koruma için önemli bulgu ve örnek olmuştur.
Havza’da 6 köyde bulunan 2400 koloninin melezleşmemiş olduğu 1998 yılında Ahmet İnci tarafından belirlenmiş. Daha sonraki yıllarda da bilimsel olarak tespit edilmiştir.
Bu Projeye Neden Gerek Duyuldu
Türkiyede koloni başına verim 17 kg ve fevkalade düşük.
Oysa arıcılığı gelişmiş ülkelerde koloni başına verim Türkiye'nin en az iki katı.
Bu düşük verimim nedeni 50 yıldır yapılan gezginci arıcılık nedeni ile Muğla , Anadolu, Kafkas ırkları gibi lokal arı ırklarının melezlenerek dejenarasyon düzeyinde verimliliklerini kaybetmiş olmasıdır.
Ülkenin bu verimli ırklarının izolasyon, seleksiyon ve ana arı üretimi çalışmaları ile yeniden arıcılığa kazandırılması ihtiyacından bu projeye gerek duyulmuştur.
Geleneksel arıcılıkta vadideki kara kovanların çoğu ağaçların tepesindedir.

Ağaçlara kara kovan koymak önemli bir uğraşıdır.

Arılıklar yaban hayvanlarına karşı korunaklıdır
Havzanın İzolasyonunun Sağlanması
Yapılan incelemelerde vadinin arılarının saflığı tespit edildi. Oysa bu vadinin dışındaki bölgelerde Kafkas arısı genelde melezleşmişti. Türkiye'de tüm kolonilerin saf olduğu başka bir bölge kalmamıştı. Bu vadide kolonilerin tamamının saf olarak kalabilmesinin nedeni geçmişte insan eli ile dışardan bu vadiye hiç bir şekilde koloni getirilmemiş olmasıdır. Vadinin üç taraftan arıların uçamayacağı kadar yükseklikte dağlarla çevrili olması da doğal oğul geçişlerini engellemişti. Vadinin Gürcistan'a açık yönünde ise sınırdan 30 km mesafeye kadar olan alanda koloni hareketinin olmadığı tespit edildi.
Vadinin tamamındaki kolonilerin Saf Kafkas olmaları vadinin bundan sonra da melezleşmeden korunmasının önemini ortaya çıkardı. Diğer taraftan Türkiye arıcılığının bu korumaya şiddetle ihtiyacı bulunuyordu.
Bu vadide doğal çiftleşme ile Saf Kafkas Ana Arı üretmek mümkündü. TEMA Vakfı bu vadide hem Saf Kafkas arıların hem de diğer biyolojik varlıkların korunması için harekete geçti. Artvin Valiliği'ne, Çevre ve Orman Bakanlığı'na, Tarım Bakanlığı'na ve askeri makamlara müracaat edilerek birlikte koruma ve değerlendirme önerisinde bulunuldu. İlgili kuruluşlarla vadinin korunmasına karar verildi. Havzaya dışardan arı ve her türlü biyolojik materyalin girişi yasaklandı. Vadi Gürcistan sınırına sıfır noktada. Bu nedenle vadiye giriş ve çıkışlar askeri kontrol altında. Bu havzada oturmayanların havzaya girmek için askeri makamlardan izin alma zorunluluğu var. Dışardan koloni girişi bu kontrollerle önlenmekte. Ayrıca vadi halkı da korumanın yararı konusunda bilinçlendirilmiş ve korumaya yardımcı olmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı da Dünya Bankası kaynakları ile bu alanda doğal varlıkları korumaya yönelik çalışmalar yapmış bulunmaktadır. Diğer yandan en etkin korumanın havza halkı tarafından yapılabileceği gerçeğinden hareketle sürekli olarak havza sakinlerine Saf Kafkas Arı ve korunmasının önemi anlatılmaktadır.
Vadideki arılıkların uzmanlarca incelenmesi

Ana arı üretimi ve havzanın korunması hakkında vadi sakinleri bilgilendirilmektedir.
Proje başladığında vadideki kolonilerin % 75 i Kara kovanlardan oluşuyordu.

Kara kovanların çoğaltılması doğal oğullarla yapılıyordu.
Kara kovanların petekleri kırılmasın diye orta yerinde ağaç köprüler yerleştirilmektedir.

Vadideki her arılığın en çok bal veren koloniler numaralandı.
Kafkas Arısının Camili ekotipi koyu gri renkte ve tüm bireyleri sarı halkasızdır.
Camili ekotipi Kafkas arılar gömeçler üzerinde çok sakindir.
Seçim için kara kovanların incelenmesi

Havzadaki Kolonilerin Özelliklerinin Belirlenmesi
Ahmet İnci'nin Tespitleri:
1998 yılının Nisan ayında havzaya giden Ahmet İnci havzada 2400 koloninin varlığını tespit etti. Bu kolonilerin %50'sinin ağaçların tepelerinde geleneksel kovanlarda olduğunu belirledi. En önemli bulgu ise havzadaki tüm kolonilerin işçi arılarının abdomen halkalarının renklerinin siyah olduğu idi. Gözlemlenen 300 koloninin hepsi de siyah abdomen halkalı işçi arı ihtiva eden kolonilerdi. Havzada hiçbir kolonide sarı abdomen halkalı işçi arılar bulunmuyordu. Bunun anlamı havza melezleşmemişti. Bu durum TEMA Vakfı'na ve bilimsel çevrelere rapor edilerek havzanın korunması ve bu havzada Saf Kafkas Ana Arı üretimi yapılması önerildi.
Diğer Bilimsel Çalışmalar:
a. ODTÜ Biyoloji Bölümü’nden A.Kence, M. Kence, İ. Kandemir: Morfometrik ve izoenzim çalışmaları ile Camili arılarının Kafkas Arısı'nın bir ekotipini oluşturduğunu belirledi.
b. OMÜ Ziraat Fakültesinden A. Güler: Camili arılarının morfolojik değerleri ile Kafkas Arısı'nın bir ekotipini oluşturduğunu belirledi. Bu TÜBİTAK çalışması ile A. Güler de Kence'leri teyit etti.
c. O. Kaftanoğlu, A. Güler: Camili Havzası’ndan ve Camili Havzası’na komşu havzalardan alınan örneklerin morfolojik değerlerinin diskriminat analizlerinde Camili arılarının ayrı bir grup oluşturduğunu tespit ettiler.
d. ODTÜ'den Çağrı Bodur: Yaptığı DNA analizleri ile Camili Arılarının saflıklarını teyit etti.
1998’de havza sakini 13 genç ana arı üretim eğitimine alındı.
1999’da gençler ana arı üretimine başladılar. Gençlere, üretim yapabilmeleri için koloni, boş kovan, çiftleştirme kutusu, temel petek ve benzeri üretim girdileri verildi.
Seleksiyon Çalışmaları
Program Ahmet İnci tarafından yürütülmektedir.
Yukarıdaki çalışmalarla morfolojik, izoenzim ve DNA özellikleri belirlenen ve izolasyonu sağlanan Kafkas Arısı'nın bu Camili Ekotipi’nin bal verimi ve diğer fizyolojik özellikleri yönünden seleksiyonuna geçilmiştir. Havzadaki kolonilerin bal verimleri yıldan yıla değişmekle birlikte ortalama bal verimi 20 -30 kg. arasında bulunmaktadır. Bu kolonilerin arasında 70 - 80 kg bal veren çok verimli koloniler olduğu gibi ortalamanın altında 3 - 5 kg bal verenleri de vardır. Verimde fevkalade bir değişiklik görülmektedir.
Bu kadar yüksek değişikliğin nedenleri; ağaçların tepesinde olan kara kovanlara hiç bakım ve beslemenin yapılamaması, arılıklarda olan kara kovanlara sadece varroa ilacı vermenin dışında hiç müdahale edilmemesidir. Kolonilerin ana arılarının genç ana arılarla değiştirilememesi de ortalama verim düşüklüğünün önemli nedenlerinden birisidir. Çerçeveli kovanlardaki kolonilerde bakım ve besleme teknikleri ise yok denecek kadar azdır.
2000 yılında seleksiyon çalışmaları başlatılmış, bu maksatla havzadaki her arılığın en verimli kolonileri belirlenmiştir. En verimli kolonileri belirleme işi daha sonraki yıllarda da devam ettirilmiştir.
Birkaç yıl en yüksek verim alınan koloniler sahiplerinden satın alınmış ve suni dölleme ünitesine dahil edilmişlerdir. Satın alınamayan yüksek verimli kolonilerden ise larva ve erkek arılar alınarak Suni dölleme labaratuarında kullanılmışlardır.
Suni Dölleme Çalışmaları
Suni dölleme laboratuarı 2001 yılında kurulmuş ve suni döllenmiş ana arı üretimi başlatılmıştır. Seleksiyon programı ile belirlenmiş yüksek verimli kolonilerden üretilen ana arılar yine yüksek verimli kolonilerin erkek arıları ile döllenmektedirler.
Bu çalışmada baba koloni net olarak bilinmektedir. Laboratuar 2001 yılında geçici olarak bir ahşap binada sisteme sokulmuş, 2003 yılının Ağustos ayında Camili köyünde A. Nihat Gökyiğit Araştırma, Eğitim ve Konaklama Merkezi'ndeki yerine taşınmıştır. ODTÜ ile birlikte yürütülen sperm saklama çalışması sonuçlarına göre spermler 15 günlük süreçte güvenle muhafaza edilebilmektedir. 180 mg. 'ın altında doğum ağırlığı olan ana arılar operasyona alınmamaktadır. 215 mg.'ın altındaki ana arılar kullanıma verilmemektedir. Süper Saf Kafkas Ana Arıların yetiştirildiği suni dölleme işletmesinde akrabalığı önlemek için ilk yıldan bu yana kayıtlar titizlikle tutulmaktadır. Bu süreçten sonraki aşamada hat melezi (inbreeding) çalışmalarına geçilecektir.
Suni dölleme laboratuarı Zir. Müh. Zeynep Yılmaz

Ana arıların tartılması: 180 mg altındaki ana arılar suni döllenmeye alınmamaktadır.

Suni Döllenmiş Ana Arıların Kullanılması:
Camili Havzası’nda MACAHEL Arıcılık A.Ş. nin en yüksek verimli kolonilerinden üretilen ana arılar, en yüksek verimli üretici kolonilerinden alınan erkek arılarla suni döllenerek Camili dışındaki sözleşmeli ana arı üreticilerine verilmektedir. Camili Havzası’nda ana arı üretimi yapan üreticilerin en yüksek verimli kolonilerinden ürettikleri ana arılar diğer üreticilerin en yüksek verimli kolonilerinden alınan erkek arılarla döllenmekte ve ana arıları üreten işletmeye geri verilmektedir.
2001 yılında tespit edilen yüksek verimli kolonilerden üretilen ana arılar yine tespit edilmiş yüksek verimli kolonilerin erkek arıları ile suni döllenerek damızlık ana arılar elde edilmeye başlanmıştır. Seleksiyon ve suni tohumlama çalışmaları sekiz yıldır sürdürülmektedir.

Seleksiyon Çalışmasının Devamlılığı.
Her yıl merkezi işletmenin 400 kolonisinin en yüksek performans gösteren 25 adedi ile suni tohumlama ünitesinden gelen 25 koloni bal üretimine ayrılmakta ve bu 50 koloni aynı çevre ve aynı bakım besleme şartlarında bal üretimine bırakılmaktadır.
Bal üretimine bırakılan 50 koloninin en çok bal yapanları bir sonraki yılın damızlık kolonilerini oluşturmaktadır. Bu seçim her yıl tekrarlanarak sürdürülmektedir.
Tüm bu çalışmalarla Saf Kafkas olan Camili Vadisi arılarının en yüksek verimlileri sürekli olarak seçilmekte ve Saf Kafkas Damızlık ana arılar bu seçilmişlerden üretilmektedir.
KAFKAS ARISININ TESÇİLİ
Camili de yapılan Kafkas arısı çalışmalarının fizyolojik, morfometrik, izoenzim ve DNA değerleri baz alınarak Kafkas arısı Tarım Bakanlığı ırk tescil komisyonu tarafından tescil edilmiş ve bu değerler 12 Aralık 2004 tarihinde T.C. Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna dayalı olarak Tarım Bakanlığı TUGEM’ in web sitesinde gösterildiği gibi Camili Havzasında Macahel Arıcılık A.Ş. nin ürettiği ana arılarda damızlık olarak kabul edilmektedir. Bu Ana Arılar Türkiye nin selekte edilmiş yegane Kafkas Damızlık Ana Arılarıdır.

KAFKAS BALARISI ÇALIŞTAYI 14-23 Temmuz 2006
TEMA Vakfı’nın Artvin – Borçka – Camili’de yaptığı çalışmaların bilimsel olarak değerlendirilmesi için Türkiye’de ilk kez arıcılık konusunda Uluslararası Kafkas Bal Arısı Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştayın sponsorluğunu Ali Nihat Gökyiğit Vakfı (ANG) yapmıştır. Dünyadaki saygın üniversiteler, araştırma enstitüleri ve Apimondia’da arı genetiği konularında çalışan ABD’den üç, Rusya’dan dört, İngiltere, Avustralya ve Azerbaycan’dan birer uzman olmak üzere yurtdışından toplam 10 bilim adamı katılmıştır.
Türkiye’den Tarım Bakanlığı, Tarımsal Araştırma Genel Müdürü, ODTÜ, Hacettepe, Uludağ, Sütçü İmam Niğde ve Karaelmas Üniversitelerinden konularında uzman öğretim üyeleri Tarım Bakanlığı görevlileri, Arı Yetiştiricileri Birlikleri temsilcileri ile TEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı A.Nihat Gökyiğit, Genel Koordinatörü Ümit Y. Gürses, mahalli yöneticiler ve arıcılardan oluşan 60 kişinin üzerinde katılım olmuştur.
Kafkas Arısı Çalıştayı katılımcıları bir arada
Kafkas Arısı Çalıştayı sonuç bildirisinde; yapılan çalışmaların çok yerinde olduğu, benzeri çalışmaların Türkiye’nin diğer arı ırkları için de yapılması gereği vurgulanmıştır.
Saf Kafkas Ana Arılar Tarım Bakanlığı tarafından tescil edilmiştir. Bu tescil işlemi 12 Aralık 2004 tarih ve 25668 sayılı resmi gazetede yayınlanmış bulunmaktadır. Buna dayalı olarak Tarım Bakanlığı TUGEM’in web sitesinde gösterildiği gibi Camili Havzası’nda Macahel A.Ş.’nin ürettiği ana arılar da damızlık olarak kabul edilmektedir. Bu ana arılar Türkiye’nin selekte edilmiş yegane Kafkas Damızlık Ana Arıları’dır.
ARGE ÇALIŞMALARININ SPONSORLUGU
Havzadaki arıcılık araştırma ve genetik iyileştirme çalışmaları ile üretici eğitimi çalışmalarının sponsorluğunu A. Nihat Gökyiğit yapmakta, Projeyi TEMA Vakfı yürütmektedir.
Camili’de açılan N.Gökyiğit Eğitim Merkezi’nde Türkiye’den, Azerbaycan’dan ve Gürcistan’dan gelen arıcılara eğitim hizmeti verilmektedir.
Havzanın kaderini değiştiren arıcılık araştırma, eğitim merkezi.

Macahel Arıcılık A.Ş nin Çalışmaları
  • Teknik eğitim ve kontrol hizmeti
  • Üretim girdileri desteği
  • Üretilen ürünlerin pazarlanması hizmetini yapmaktadır.
Daha önce bölgede kurulmuş olan bu şirket TEMA Vakfı ve ANG Vakfı’nca desteklenmektedir. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Turgut Gökyiğit’tir.

Macahel Arıcılık A.Ş. Ana Arıları suni döllenmiş selektif kolonilerden oluşan 400 kolonilik ana arı üretim işletmesi kurmuştur.
Macahel Arıcılık A.Ş. nin bu işletmesinde yıllık doğal döllenmiş damızlık saf Kafkas ana arı üretimi 5.000 adettir.
Macahel A.Ş. Camili havzasında ki sözleşmeli üreticilere de yıllık 5000 adet Damızlık Saf Kafkas ana arı ürettirmektedir. Bu ana arılar ana arı yetiştiricilerine ve kendi ana arısını üreten arıcılara damızlık olarak verilmektedir.
Macahel Arıcılık A.Ş. nin Camili Damızlık Saf Kafkas Ana Arı üretim işletmesinin
400 kolonisinin fonksiyonlarına göre dağılımı şöyledir.
50 koloni seleksiyon amacı ile bal üretimine
25 koloni damızlığa
25 koloni suni döllemeye
25 Başlatıcı koloni
50 Besleyici koloni
50 Erkek arı kolonisi
50 Oğul üretimine
125 Çiftleştirme kutularına çekirdek koloni yapmaya
ayrılmıştır.
Koloniler kış ve ilkbaharda Camili de, Haziran ayından sonrada Efeler köyündeki arılıkta tutulmaktadır.

Damızlık koloniler bir yıl önceki en verimli kolonilerdir.
Damızlık koloninin ana arısı ve yavru düzeni mükemmeldir.
Damızlık koloniye üç gün önce verilen kabartılmış çerçevelerde aşılamak için yeterince günlük larvalar bulunur.

Damızlık koloniden alınan günlük larvalı çerçeveden aşılama yapılır.
Günlük larvalar aşılanmış suni ana arı gözleri anasız başlatıcı kolonilere verilir

Başlatıcı kolonide arı sütü verilmiş gözler bir gün sonra besleyici (Bitirici) kolonilere verilir.

Başlatıcı kolonide arı sütü verilmiş gözler bir gün sonra besleyici (Bitirici) Kolonilere verilir.


Besleyici kolonide beslenmiş ve kapatılmış Ana arı gözleri.

Besleyici kolonide beslenmiş ve kapatılmış gözler çiftleştirme kutularındaki çekirdek kolonilere verilir


Çiftleştirme kutularında doğan çiftleşen ve yumurtlayan ana arıların yumurtaları pup olduklarında satışa verilir.

Kitlesel ana arı üretimi için oluşturulan kaliteli ana arı gözleri.
Çiftleştirme bölgesinde çiftleşecek her 50 ana arı için bir erkek arı kolonisi yetiştirilir.

Erkek arı kolonilerinin erkek arı gözleri yapmaları için özel işlemler uygulanır.

Macahel Arıcılık A.Ş. nin merkez işletmesinin bir çiftleştirme alanı
Çiftleştirme bölgesinden başka bir görünüm.
Seleksiyon amacı ile bal üretimine ayrılmış koloniler ilkbaharda
Çiftleştirme bölgesinden başka bir görünüm .
Sözleşmeli bir üreticinin çiftleştirme arılığı.
Macahel Arıcılık AŞ. nin Camili merkez işletmesi.
Macahel Arıcılık AŞ. Saf Ana Arı Üretimi, Efeler Köyü işletmesi
Damızlık Saf Kafkas Ana Arıların Yarattıkları Katma Değer
Saf Kafkas Ana Arılar Türkiye nin değişik yörelerindeki Ana arı üreticisi işletmelere ve kendi Kafkas melezi ana arısını üreten bal üretim işletmelerine verilmektedir.
Yıllık 7500 adet olan Damızlık Saf Kafkas Ana Arılar verildikleri yerlerde her biri en az yeni 50 adet Kafkas melezi ana arı üretimine vesile olmaktadırlar.
Bunun anlamı ise 7500 x 50 = 375.000 koloninin ana arılarının verimli ve genç ana arılarla bal üretimi yapmalarıdır.
Kafkas melezi ana arı ile çalışan kolonilerde bal verimi en az 10 Kg artmaktadır. Bu artış ise toplam 3.750.000 kg fazla bal demektir.
3.750.000 kg fazla balın kg mı 10TL den toplam değeri ise 37.500.000 TL. dir.
Bir başka deyimle Camilide yetiştirilen bir adet Damızlık Saf Kafkas Ana Arı verildiği arıcıda 5000 liralık katma değer yaratmaktadır.
Türkiye Arıcılığının kurtuluşu bu sistemin yaygınlaşmasına bağlıdır .

Artvin Kafkas Melezi Ana Arılar
Camili Havzası’nda üretilen Saf Kafkas Ana Arılar sayıca arıcılarımızın talebini karşılayamadığı için 2003 yılında ana arı üretimi Artvin iline genişletilmiştir.
Bu işletmelerde kullanılan damızlık kolonilerin Ana Arıları Camili işletmesinden getirilen suni döllenmiş ana arılardır.
Camili dışında üretilen ana arıların saflığı garanti edilemediği için Artvin de üretilen ana arılara Artvin Kafkas melezi denmektedir.
Artvin Kafkas melezi ana arıların üretimi:
Macahel Arıcılık AŞ nin Artvin Hatila Vadisi’nde kurduğu 400 kolonilik işletmede ve sözleşmeli üreticiler tarafından yapılmaktadır. Yıllık üretim kapasitesi 15.000 adede ulaşmış bulunmaktadır. Artvin melezi ana arılar Türkiye de kar düşen bölgelerdeki bal üreticileri tarafından kullanılmaktadır.
Macahel Arıcılık A.Ş. nin Artvin Kafkas melezi Ana arı üretimi Fıstıklı işletmesi


Artvin Kafkas melezi fıstıklı işletmesinden görünüm.

Fıstıklı işletmesinde damızlık kolonilerden larva transferini işletme sorumlusu Zir. Müh. Ayşe Ceylan bizzat yapmaktadır.

Fıstıklı işletmesinde seri üretimdeki ana arı gözleriFıstıklı işletmesi ürettiği kapalı ana arı gözlerinin bir kısmını sözleşmeli Kafkas Artvin melezi ana arı üreticilerine servis yapmaktadır.
Artvin Kafkas melezi üreten bir sözleşmeli ana arı üreticisinin işletmesi.

Organizasyon ve denetim.

Yapılan tüm seleksiyon ve üretim çalışmaları Zir. Yük. Müh. Ahmet İnci tarafından koordine edilmekte ve denetlenmektedir.
Üretilen ana arıların tamamı Macahel Arıcılık A.Ş. nin Artvin de ki merkezindenarıcılara ulaştırılmaktadır.
http://www.inciari.com/brosur_damizlik_saf_kafkas_anaari.htm 

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.