23.01.2016

EROZYON VE SEL KONTROLÜ UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Global Bilgiler  /  at  01:46  /  No commentsTANIMLAR

Ağaç
Ormanlarda doğal olarak yetişen veya emekle yetiştirilen, en az sekiz metre boy yapabilen, kökü, gövdesi ve tepesi olan odunsu bitkilerdir.

Ağaç Sınırı
Ağaçların büyüme yeteneğini muhafaza edebildikleri habitatın sınırıdır. Ağaçlar, bu sınırın ötesindeki çevresel koşullara (düşük sıcaklık, nem yetersizliği, gibi) dayanamazlar. Ağaç sınırı, ağaçların tepe çatısı kapalılığı ile bir orman oluşturabildiği sınırı/hattı ifade eden orman sınırı terimi ile karıştırılmamalıdır. Ağaç sınırı, ağaçların yetiştiği ortamın üstünden veya altından geçen sınırdır. Bazı yerlerde kuraklık ve vejetasyon devresinin kısalmasına neden olan aşırı soğuklar ağacın yetişmesini engeller.

Doğal Bitki Örtüsü
Bir bölGede doğrudan insan etkisi olmadan devam eden süksesyon sürecinin herhangi bir evresinde yer alan vejetasyondur. Bir başka ifade ile insan müdahalesi olmaksızın, kendi kendine doğal yolla gelişen bitkilerdir.

Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Sahası
Yaban hayatı, yaban ortamında büyüyen veya yaşayan, o sahaya insanlar tarafından getirilmemiş tüm hayvan, bitki, mantar ve diğer organizmaları kapsar. Yaban hayatı, tüm ekosistemlerde bulunmakta olup, çöller, ormanlar, ovalar, otluk alanlar ve kentsel sahalar dahil diğer alanlar, hepsi bir şekilde bazı yaban hayatı formlarını barındırır. Yaban hayatı koruma sahası ise, yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahalardır.

Korunan Alan
Hedeflenen koruma amaçlarını gerçekleştirmek için belirlenen veya düzenlenen ve yönetilen, bölgesel, ulusal ya da uluslararası düzeyde önemli doğal, kültürel, tarihi, arkeolojik, biyolojik çeşitlilik ve peyzaj kaynak değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve uzun dönemde devamlılığının sağlanması için hukuki, teknik, idari, sosyal ve ekonomik tedbirlerin uygulandığı, coğrafi olarak tanımlanan ve resmi statü ile ilan edilen alanlardır.
Özellikle, biyolojik çeşitliliğin, doğal ve ilgili kültürel kaynakların muhafazası ve yasal veya diğer etkin araçlar vasıtasıyla yönetimi için tahsis edilmiş bir arazi veya deniz alanıdır.
Bir koruma alanı kamu mülkiyeti yanında özel mülkiyete konu sahalar üzerinde de tesis edilebilir.

Ekzotik Türler
Kasıtlı veya tesadüfi insan faaliyetleri nedeniyle, tarihsel olarak doğal yayılış gösterdiği alanın dışındaki alanlarda yayılış gösteren türlerdir.

Hassas Türler
Doğada nadir olarak bulunan, fakat insan etkisi altında son derece azalmış türlerdir. Bu türler tehlikelere karşı son derece hassas olup yok olma riski taşırlar.

Kalıntı (Relik) Türler
Daha önceki iklim koşullarında geniş alanlara yayılmış olan fakat günümüzdeki iklim koşulları altında belli alanlarda hayatiyetini sürdüren bitkilerdir. Bu bitkilerin çeşitli yönlerden korunmaya alınması gerekir.

Nadir Türler
Çok az raslanan, ender görülen bitki ve hayvan türlerini ifade eder.Tehdit altında veya yok olma tehlikesi altındaki türler tanımından farklıdır.

Hidrofit Türler
Su ortamında veya su ile doymuş topraklarda yetişebilen bitkilerdir.

Ekotip
Ortamın özelliğine bağlı olarak, oluşmuş bir ekolojik toplumdur. Geniş bir alanın farklı özelliklerine bağlı olarak türler, ekolojik hoşgörürlükleri oranında ortama yayılır ve yerel ortam koşullarında birbirlerinden farklı alt popilasyonlar oluşturur.

Ekosistem
Bitki, hayvan ve mikroorganizma toplulukları ile bunların cansız çevrelerinin işlevsel bir birim olarak karşılıklı etkileşim içinde bulunan dinamik birlikteliğidir.

Ekosistem Hizmetleri
Ekosistemler tarfından gerçekleştirilen ve yer küre çevresinin dengeli ve kararlı bir durumda devam etmesinde, tedarik edici, düzenleyici, destekleyici ve kültürel faydaları ve hizmetleri sağlayan etkinlikler ve süreçlerdir.

Ekosistem Bozulumu
Ekosistem hizmetlerini sağlama kapasitesinde meydane gelen azalmanın devam etmesidir.

Ekosistemin Sürdürülebilir Kullanımı
Ekosistemlerin insanlar tarafından, mevcut nesillere devamlı faydalar sağlarken, potansiyellerinin gelecek nesillerin ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilecek şekilde korunmasını sağlayacak şekilde kullanımasıdır.

Endemik Türler
Dünyanın sadece belli bir yerinde bulun türlerdir. Endemikler, iklim değişmeleri ve izolasyon koşullarına göre oluşurlar. Daha önce geniş sahalara yayılmış olan bir bitki topluluğu, iklim değişikliği sonucu ekolojik özelliklerine uygun belli bir yer çekilerek hayatsal faaliyetlerini sürdürür.

Doğaya Yakın Ormancılık
Ormanın bir ekosistem olarak ele alınmasına ve buna göre yönetimine dayalı bir anlayış ve uygulamadır. Doğaya yakın ormancılık, insan müdahalesinin mümkün olduğunca azaltılmasını ve bunun yerine daha yavaş da olsa doğal süreçlerin tercih edilmesini öngörür.

Gen Rezervleri
Uzun yıllar tahribat sonucu çok az kalmış olan canlı türlerin ve ırkların ortadan kalkmasını önlemek ve bunların bir kısmının üretilmesini ve yetiştirilmesini sağlamak amacıyla belirlenmiş ve koruma altına alınmış nadir bitkisel ve hayvansal canlı topluluklardır.

Habitat ve Habitat Restorasyonu
Habitat, herhangi bir organizma ve popülasyonun doğal olarak bulunduğu özel yaşam ortamıdır. Habitat restorasyonu ise, bir habitatın, orijinal toplum yapısına, türlerin ve doğal işlevlerinin orijinal bütünlüklerine dönmesidir.

Rehabilitasyon
Mevcut ekosistemlerin çeşitlilik, fonksiyon ve dinamiğinde, gerek insanlar tarafından verilen hasarların gerekse doğal etkenler sebebiyle ortaya çıkan olumsuzlukların çözümü amacıyla, alana özgü türlerin ve doğaya uygun yöntemlerin kullanılması ile belli bir alandaki yapı ve koşulları daha önceki doğal durumuna getirmeye yönelik olarak yapılan iyileştirme çalışmalarıdır. Rehabilitasyon, ekosistemden sağlanan mal ve hizmetlerin belirli bir bölümünü elde etmek amacıyla arazinin kapasitesinin yeniden oluşturulmasını amaçlar. Arazi rehabilitasyonu, araziyi bozulma öncesi koşullarına tam olarak döndürmez.

Antropojen Bozkır
İnsan etkisi ile ormanların tahrip edildiği yerleri istila eden ve o alanlarda yetişen bozkır bitkileridir. Türkiye’de İç ve Doğu Anadolu bölgelerindeki alanların büyük bölümü, burada yetişen kurakçıl ormanların tahrip edilmesiyle meydana gelmiş antropojen bozkırlarla kaplanmıştır.

Antropojen Ekosistemler
İnsanların çeşitli etkileriyle tamamen değiştirilmiş doğa koşullarının ve insan yapısı varlıkların yer aldığı çevrelerden oluşan ekosistemlerdir.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.