10.01.2016

Toprakların Verim Gücü

Global Bilgiler  /  at  02:42  /  No commentsToprağın verim gücü, onun doğal şartlar altında içermiş olduğu bitki besin elementlerinin elverişlilik depo franksiyondaki toplam miktarları ve toprak çözeltisine geçme hız ve yoğunluklarının bir ölçüsü olarak değerlendirilmektedir. Toprağın verim gücü veya kapasitesi üzerinde oluşturduğu ana materyalin içermiş olduğu minerallerin çeşit ve miktarları; bunların ayrışma, parçalanma ve yıkanma derecelerine bağlı olan bir özelliktir. Örneğin; feldispat ve mika minerallerini bol miktarda içeren bir ana materyal üzerinde oluşan toprağın potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi bitki besin elementleri yönünden zengin olacağı bunun yanında kum taşı ana kayası üzerinde oluşan bir toprakta yukarıdaki elementleri bulmak mümkün değildir. Böylece ilk toprağın verim gücü ikinci topraktan yüksektir

Toprak mahsuldarlığı ise daha başka bir kavramdır. Toprağın verim gücü kısıtlı olmasına rağmen diğer toprak özelliklerinin çok uygun olması halinde böyle bir toprak yüksek derecede mahsuldar olabilir. Bitki yetiştiriciliği açısından toprağın verim gücü ne kadar yüksek olursa olsun bu gücü yansıtacak iyi bir toprak yapısı iyi bir havalanma düzeni bulunmuyorsa bu toprak mahsuldar olamamaktadır.

Uzun yıllar boyunca kullanılan toprakların verim güçlerini azaltmaktadır. Çünkü bitkiler devamlı olarak topraktan bitki besin maddelerini sömürmekte; diğer taraftan toprak profili kısmında anlatıldığı gibi yağmur ve sulama sularıyla birçok besin maddesi yıkanarak derinlere doğru gitmektedir. Su ve rüzgâr erozyonuyla verimli üst toprak katmanı süpürülüp götürülmektedir. Böylece toprakların verim kapasiteleri devamlı düşmektedir. Toprakların verim güçlerinin artırılması veya korunması için gübreleme ve erozyonun geliştirilmesi, drenajının sağlanması, toprak hazırlığının uygun yöntemlerle ve zamanında yapılması gibi tedbirler önerilebilir.

Ayrıca aşırı derecede asit toprağın hem verim gücü hem de mahsuldarlığı artırılabilir. Tuzlu ve sodyumlu toprakların ıslahı için yapılan tüm çalışmalar onların verim güçlerini ve mahsuldarlıklarını artırmada direk etkilidirler.
 GÜBRELER

GÜBRE: Tohumun çimlenmesinde olgunluk devresinin sonuna kadar bitki tarafından topraktan alınan organik inorganik olan bitkilerde gelişmeyi uyaran maddelere gübre denir.
Adolif Mayer'e göre "Ziraat arazisinden elde olunacak ürün miktarını mümkün olduğu kadar artırmak amacı ile toprağa verilen bütün maddelere gübre denir.
GÜBRELERİN SINIFLANDIRILMASI
Gübreler aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 2 sınıfa ayrılırlar.
GÜBRELER
İşletme Gübreleri
Ticari Gübreler
Ahır Gübresi
Azotlu Gübreler
Yeşil Gübreler
Fosforlu Gübreler
Kompost
Potasyumlu Gübreler

Kompoze Gübreler

Yaprak Gübreleri

Mikro Element Gübresi
İŞLETME GÜBRELERİ: Tarımsal işletmelerde kendiliğinden çıkan artık maddelere gübre denilmektedir. İşletme gübrelerinin esas işlevi toprakları organik maddece zenginleştirmek böylece toprağın verimliliğini artırmak. Bu gübrelerin bitkiye yarayışlılığı zaman aldığından etkisi birkaç yıl sürmektedir. İşletme gübreleri kimyasal gübrelere nazaran daha az bitki elementi içermektedir. Bu gübreler topraktaki havalana su tutma, ısınma tesirlerini olumlu yönde etkilemektedir.
Ahır Gübresi: Hayvanların katı ve sıvı dışkıları ile yataklık materyaline genel olarak ahır gübresi denilir. Bileşimi sabit olmayıp çeşitli faktörlere göre değişim gösterir. Ahır gübresinin bileşimini etkileyen faktörler hayvanın cinsi yaşı, beslenme durumu, yatlık materyalinin cinsi ve gübrelerin saklanma şekli ile tarlada gördüğü işlemdir. Tarım işletmelerinde elde edilen ahır gübresi bileşimini ve özellikle miktarını belirleyen faktör hayvan cinsidir.

Yeşil Gübre: Gelişmelerinin belirli bir döneminde bitkilerin toprak altına getirilmesine yeşil gübreleme, bu amaçla yetiştirilen bitkilere de yeşil gübre denir. Yeşil gübreleme sonucu sağlanan yararlar aşağıdaki gibi özetlenebilir.

a)      Toprakta organik madde birikimi
b)     Toprakta azot birikimi
c)      Topraktan K, Ca, Mg katyonların yıkanmasını azaltılması
d)     Yağışların bitkisel üretimdeki yararlılığın artması
e)      Erozyon kontrolü
f)      Toprak yüzeyinin örtülü bulundurulması
g)     Topraktaki biyolojik aktivitenin artması
h)  Toprağın daha gevşek bir yapı kazanması
i)   Yabancı ot mücadelesij)  Zararlılarla mücadele
k) Hastalılarla mücadele
Bu yararlıları yanında, yanlış uygulama sonucu yeşil gübreler bazı olumsuz etkilerde yaratabilir. Özellikle kurak bölgelerde yeşil gübre bitkilerinin aşırı su tüketimi, kendisiyle birlikte yetişen ya da kendisinden sonra yetişecek bitki için sorun olabilir.
Kompost: Tarımsal işletmelerde ortaya çıkan veya işletme dışından temin edilen her türlü organik atığın fermantasyonu ile elde edilen gübredir. Kompost yapımında bir çok artık materyal değerlendirildiğinden ucuza mal edilir. Daha çok çiçekçilikte ve sebze tarımında kullanılır. Organik atıklar içerisine çeşitli kimyasal maddeler ile besin elementleri katıldığı gibi başta amonyak ve süperfosfat olmak üzere ticaret gübreleri, kireç de katılarak gübre değeri yükseltilmektedir. Ayrıca işletmenin yapısına göre mutfak artıkları hayvansal artıklar ahır gübresi, sap saman kompost yapımında kullanılır.
TİCARET GÜBRELERİ
 Azotlu Gübreler
Amonyaklı Gübreler: Anhidrat Amonyak ve Amonyaklı Eriyik, Amonyum Sülfat, Amonyum Klorür
Nitratlı Gübreler: Sodyum Nitrat,    Potasyum Nitrat, Kalsiyum Nitrat
Amonyaklı-Nitratlı Gübreler: Amonyum Nitrat, Kalsiyum-Amonyum Nitrat, Amonyum- Sülfat-Nitrat
Sentetik Organik Azotlu Gübreler:   Kalsiyum Siyanamid, Üre
Yavaş Etkili Azotlu Gübreler: Üre-Form, Kükürt Kaplı Üre, Cal-Üre
Fosforlu Gübreler
Süperfosfat, Triplesüperfosfat, Rhenaniafosfat, Kalsiyum metafosfat, Thomasfosfat, Fosforlu gübrelerin esasları
Potasyumlu Gübreler
Potasyumlu gübre hammaddeleri, Potasyum Klorür, Potasyum Sülfat, Potasyum-Magnezyum, Sülfat Potasyum, Nitrat Potasyum, Metafosfat, Potasyumlu Gübrelerin Esasları
Kompoze Gübreler
Amonyaklaştırılmış Süperfosfat, Monoamonyum fosfat, Diamonyum fosfat
Yaprak Gübreleri: Yaprak yüzeyleri. Bitki besin maddelerinin absorbe etme özelliğine sahiplerdir. Bir başka deyişle bitkiler sadece kökleri ile değil yaprakları ile de beslenebilir. Yapraktan beslenmenin esasına, bitki besi maddelerini erimiş halde kapsayan süspansiyon çözeltilerin yapraklara püskürtülmesi ile oluşturur. Yapraktan gübreleme de göz önünde bulundurmasıyla gereken husus, bitkileri tüm besin madde ihtiyacının püskürtmeyle karşılanamayacağıdır. Yani yapraktan gübreleme, hiçbir zaman topraktan yapılan beslemenin yada gübrelemenin yerini tutmaz ayrıca, yaprak gübrelerinin toprağa yapılan gübrelemeye göre üstün yanları şunlardır; toprağa,gübreler ile verilen esin maddeleri, toprak koşullarına bağlı olarak,büyük oranda yarayışsız hale dönüşür.bu olay özellikle mikro elementlerle yapılan gübrelemede ortaya çıkar.halbuki püskürtmede, alımı engelleyecek bir faktör söz konusu değildir.yaprak gübrelerinin diğer bir avantajı ise; kimi besin maddelerinin yapraktan alınım hızının topraktan alınım hızından çok fazla olmasından ileri gelmektedir.Bu durum özellikle bitkilerde ortaya çıkan besin maddesi noksanlıklarının hemen giderilmesinde büyük yarar sağlamaktadır.yaprak gübrelerinin başka bir yararı da tarımsal mücadele ilaçları ile karıştırılarak kullandıkların da çiftçiye ek bir gübreleme masrafı getirmemektedir.Ama son yıllarda sıvı gübreler içerisine bitki gelişim düzenleyicileri (hormanlar) katılması sonucu bu gübrelerin değerleri daha da artmıştır.

Mikroelement Gübreleri: Bundan 20-30 yıl önceleri gübre denilince N-P-K lı gübreler akla gelirdi. Ancak N-P-K lı gübre tüketimindeki aşırı artma iki nedenle mikro element gübrelemesini de kılabilmektedir. Birinci neden yüksek düzeyde uygulanan N-P-K lı sağlanan ürün artışının, topraklardan sömürülen mikro element miktarını da artırmasıdır. İkinci neden isse özellikle sürekli olarak fosforlu ve kalsiyumlu gübre kullanımı sonucu toprakta ki kimi mikro elementlerin yararlılığı azalabilir. Başlıcaları Cu, Zn, Mn, Ma (molibden) Fe, B, mikro element gübreleridir.

Share
Posted in: , , , Posted on: 10.01.2016

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.