20.02.2016

DENİZLERİN GEMİLER TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİNE AİT ULUSLARARASI SÖZLEŞME'YE (1973) İLİŞKİN PROTOKOL-1978

Global Bilgiler  /  at  11:55  /  No comments

 BU PROTOKOL'A TARAF  OLANLAR,                                              
 Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleş-me'nin (1973) deniz çevresinin gemiler tarafından kirletilmesine karşı  korunmasında önemli katkıları olabileceğini kabul ederek,
Keza gemilerin, özellikle petrol tankerlerinin sebep olduğu deniz  kirlenmesinin önlenmesi ve kontrolu yöntemlerinin daha geliştirilmesi ihtiyacını da kabul ederek,
Ayrıca, Sözleşmenin I. Ekindeki Petrol Kirletmesinin Önlemesi Kurallarının mümkün olduğu kadar çabuk ve kapsamlı olarak yürürlüğe konulması gereğini kabul ederek,
Belli bazı teknik problemler yeterince çözümleninceye kadar Sözleşme'nin II. Ek'inin uygulanmasının ertelenmesi gerektiğini taktir ederek,
Bu hedeflere Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme'ye (1973) ilişkin bir Protokol akdi ile gerçekleştirilebileceğini dikkate alarak,        
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Madde I
1.   Bu Protokol'un Tarafları:                                  
(a)  Bu Protokol ve bu Protokol'un ayrılmaz bir parçasını oluşturacak olan Ek'inin hükümlerine; ve                                                      
(b)  Bu Protokolda yer alan değişiklikler ve ilavelere bağlı olmak koşulu ile Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme'nin (1973) (Bundan böyle "Sözleşme" diye anılacaktır) hükümlerine yürürlük kazandırmayı taahhüt ederler.                                   
2.   Sözleşmenin ve bu Protokolun hükümleri tek bir metin gibi birlikte okunacak ve yorumlanacaktır.                                                 
3.   Bu Protokola yapılan her atıf aynı zamanda bunun Ekine yapılan bir atıf sayılır.                                                                    
Madde II
Sözleşmenin II. Ek'inin Yürürlüğe Konulması
1.   Sözleşmenin Madde 14 (I) hükümlerine rağmen, bu Protokolun tarafları, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç yıllık bir süre için veya Uluslararası Denizcilik Danışma Teşkilatının (bundan sonra "Teşkilat" diye anılacaktır) Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nde (bundan sonra "Komite" diye anılacaktır) bu Protokol Taraflarının üçte iki çoğunluğu ile kararlaştırılabilen daha uzun bir süre için, Sözleşmenin II. Ek'i hükümleri ile bağlı olmamayı kabul ederler.                                           
2.   Bu Maddenin 1. paragrafında belirtilen süre içinde, bu Protokol Tarafları, Sözleş-menin II. Ek'i ile ilgili konularda Sözleşmeye göre herhangi bir yükümlülük taşımayacak veya herhangi bir ayrıcalık talep edemeyecektir ve bu Ek ile ilgili olarak Sözleşme Taraflarına yapılan atıflar bu Protokol Taraflarını kapsamayacaktır.                                                
Madde III
Bilgilerin İletişimi
Sözleşme'nin II (I) (b) maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:                           
"Tarafların kendi zabitlerinin bilgisi için dağıtılmak üzere, kurallardaki hükümler uyarınca zararlı maddeler taşıyan gemilerin dizaynı, yapısı, cihazları ve çalıştırılması ilgili idari konularda kendi tarafı namına hareket etme yetkisi tanınan sörveyör veya yetki tanınmış kuruluşların bir listesi. Bu sebeple, İdare bu gibi sörveyör ve kuruluşlara verilmiş olan yetkiye ait özel sorumluluk ve şartları Teşkilata bildirecektir”.                             
Madde IV
İmza, Onay, Kabul, Uygun Bulma ve Katılma
1.   Bu Protokol Teşkilatın Merkezinde 1 Haziran 1978'den 31 Mayıs 1979 tarihine kadar imzaya açık tutulacak ve bundan sonra da katılmaya açık   olacaktır.                          
Devletler aşağıdaki yollarla bu Protokola taraf olabilirler:             
(a)  Onay, kabul veya uygun bulma kaydı olmaksızın imzalama; veya                  
(b)  Onay, kabul veya uygun bulma ile tekemmül edecek onay, kabul veya uygun bulma kaydını havi imza ile, veya                                           
(c)  Katılma.                                                              
2.   Onay, kabul, uygun bulma veya katılma, bu amaçlı bir belgenin Teşkilat  Genel Sekreterine verilmesi ile gerçekleşir.                                
Madde V
Yürürlüğe Girme
1.   Bu Protokol, deniz ticaret filoları toplamı dünya deniz ticaret filosu toplam gros tonajının yüzde ellisinden az olmayan en az onbeş Devlet bu Protokolun IV’üncü maddesi uyarınca Taraf oldukları tarihten oniki ay sonra yürürlüğe girecektir.                                    
2.   Bu Protokol yürürlüğe girdikten sonra verilen onaylama, kabul etme, uygun bulma veya katılma belgesi, verildiği tarihten üç ay sonra geçerli olacaktır.                    
3.   Sözleşmenin 16. maddesi uyarınca bir değişikliğin kabul edilmiş sayıldığı tarihten sonra verilen onaylama, kabul etme, uygun bulma veya katılma belgesi bu Protokolun değiştirilmiş şekli için verilmiş sayılacaktır.
Madde VI
Değişiklikler
Sözleşme'nin Maddelerine, bir Ek'ine ve bir Ek'in bir Eklentisine yapılan değişiklikler için sözleşme'nin 16. maddesinde öngörülen usuller ve işlemler bu Protokolun Maddelerine, Ekine ve Ekin bir Eklentisine yapılacak değişiklikler için de uygulanacaktır.                  
Madde VII
Fesih
1.   Herhangi bir Taraf, bu Protokolun kendisi için yürürlüğe girdiği tarihten beş yıl sonra her zaman bu Protokoldan çekilebilir.        
2.   Fesih, bir fesih belgesinin Teşkilat Genel Sekreterine tevdi edilmesiyle gerçekleş-tirilecektir.                                                      
3.   Fesih, fesih ihbarının Teşkilat Genel Sekreteri tarafından alınmasından on iki ay sonra veya ihbarda gösterilen daha uzun bir süre sonra yürürlüğe girer.                         
Madde VIII
Tevdi Makamı                                                              
1.   Bu Protokol, Teşkilat Genel Sekreterine (bundan sonra Tevdi Makamı diye anılacaktır) tevdi edilecektir.                          
2.   Tevdi Makamı aşağıdaki hususları gerçekleştirecektir:                 
(a)  Bu Protokol'u imzalayan bütün devletler;                              
(i)   Her yeni imza veya onay, kabul etme, uygun bulma veya belgesinin tevdi'i; tarihleri ile birlikte,                                            
(ii)  Bu Protokol yürürlüğe giriş tarihinden;                              
(iii) Bu Protokol'a ilişkin bir fesih bildiriminden, bunun alındığı tarih ve fesihinin yürürlüğe gireceği tarihlerden,                                   
(iv) Bu Protokolun II (I) maddesi uyarınca verilen kararlardan haberdar edecektir.    
(b)  Bu Protokolu imzalayan veya ona katılan bütün Devletlere, bu Protokolun aslına uygun onaylanmış kopyalarını gönderecektir.                          
3.   Bu Protokol yürürlüğe girer girmez, tastikli gerçek bir kopyası Tevdi Makamı tarafından Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 102. maddesi uyarınca tescil ve yayın için Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterine gönderilecektir.                                       
Madde IX
Diller
Bu Protokol, her bir metin eşit derecede geçerli olmak üzere İngiliz, Fransız, Rus ve İspanyol dillerinde tek bir asıl nüsha halinde hazırlanmış olup, metinlerin her biri eşit olarak geçerlidir. Arapçaya, Almancaya, İtalyancaya ve Japoncaya resmi tercümeleri yapılacak ve imzalı asıl nüsha ile birlikte tevdi edilecektir.                                       
Hükümetleri tarafından gereğince yetki verilmiş olan aşağıda yazılı temsilciler bu Protokolu imzalamışlardır. (*)
Bindokuzyüzyetmişsekiz Şubatının onyedinci günü LONDRA'DA YAPILMIŞTIR.
(*) imzalar konmamıştır.
(NOT: Bu sözleşmenin ekleri için, 24.6.1990 tarih ve 20558 sayılı Resmî Gazete’ye bakılabilir.)
________________________________________
(*) imzalar konmamıştır.[1]


Share
Posted in: , Posted on: 20.02.2016

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.