19.02.2016

Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi

Global Bilgiler  /  at  16:48  /  No comments


Sayı     : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/                                                                  
Konu  : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi

30.07.2009
DAĞITIM

GENELGE
(2009/16)

Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY)’nin 54. maddesinin “Derin deniz deşarj izni alan kurum, kuruluş ve işletmeler en az 6 aylık periyotlar hâlinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 23’te verilen derin deniz deşarjları için uygulanacak kriterler ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 4’te verilen parametrelerden atık su karakterizasyonuna uygun olan parametreler ile ilgili izleme yapıp İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne rapor etmekle yükümlüdürler. İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce gerekli görülen durumlarda izleme periyodunda değişikliğe gidilebilir.” hükmüne uygun olarak derin deniz deşarjları izleme yöntemine ilişkin ilke, usul ve esasların düzenlenmesini amaçlamaktadır.

Derin deniz deşarjları izleme yöntemine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmektedir.

1- Derin Deniz Deşarjlarının çevresel etkileri; atıksuda, alıcı ortamda ve derin deniz deşarjı hattında, derin deniz deşarj izni alan kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından, bu Genelgede verilen parametreler, izleme noktaları, izleme yöntemi ve numune alma aralığına göre izlenir.

2- Derin Deniz Deşarjının Alıcı Ortam ve Atıksuda İzlenmesi Ek-1’de, SKKY Tablo 23 için izleme noktaları Ek-2’de, Derin Deniz Deşarjı Hattının İzlenmesi ile ilgili esaslar ise Ek-3’te, yer almaktadır.

3- Alıcı ortamda ölçülecek parametreler (SKKY Tablo 4 ve Tablo 23)’den;

a) “Çeşitli ağır metaller” başlığı altındaki parametreler difüzör etrafındaki sedimandan numune alınarak yılda 1 kez Ağustos ayında ve

b) Diğer parametreler ise, en az 6 aylık periyotlar hâlinde, biri Ocak diğeri Ağustos ayında olmak üzere, yılda en az 2 defa izlenir.

4- İzleme sonuçları, her yıl en geç Aralık ayı sonuna kadar Bakanlık Merkez Teşkilatı ile İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine yazılı ve elektronik ortamda sunulur.

5-İzleme sonuçlarının değerlendirilmesini müteakip, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce gerekli görülen durumlarda izleme periyodu sıklaştırılır.

6- Bu Genelge kapsamında yapılacak ölçüm ve analizler Çevre ve Orman Bakanlığı’nca yetki verilen kurum/kuruluş laboratuarlarında yaptırılır.

7- Atıksu karakterizasyonuna uygun olan parametreler izlenir.

Deniz kirliliğinin önlenmesi için bu genelgenin ilgili kurum/kuruluşlar tarafından yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
                                                    Bakan   
EKLER:

Ek – 1: Derin Deniz Deşarjının Alıcı Ortam ve Atıksuda İzlenmesi (1 sayfa)
Ek – 2: SKKY Tablo 23 için İzleme Noktaları (1 sayfa)
Ek – 3: Derin Deniz Deşarjı Hattının İzlenmesi (1 sayfa)


DAĞITIM:
Gereği:                                                                                    Bilgi:
- İlgili Valilikler (İl Çevre ve Orman Müdürlükleri)               - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
-    İlgili Büyükşehir Belediye Başkanlıkları                              - Kültür ve Turizm Bakanlığı
(Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri)                  - İller Bankası Genel Müdürlüğü
- İlgili İl ve İlçe Belediyeleri (İlgili Valiliklerince)                   - T.O.B.B.
               - T.M.M.O.B.  
   - Çevre Mühendisleri Odası
.../07/2009            Uzman Yrd.         : Ö. KARAKURT
.../07/2009            Uzman Yrd.         : Ö. AKBULUT
.../07/2009            Uzman Yrd.         : R. KESEPARA 
.../07/2009            Şb. Md. V.            : A. SEVER                                         
.../07/2009            Şb. Md. V.            : T. SALMAN     
.../07/2009            Şb. Md. V.            : K. NOYAN                                                                                              
.../07/2009            Dai. Bşk.               : V. ASLAN
.../07/2009            Gn. Md. Yrd. V.   : A. ULUIRMAK
.../07/2009            Gn. Md.                 : Prof. Dr. L. AKÇA
.../07/2009            Müsteşar V.          : S. KADIOĞLU
EKLER

EK – 1: Derin Deniz Deşarjının Alıcı Ortam ve Atıksuda İzlenmesi


Parametreler
İzleme Noktaları
Numune Alma Aralığı
Atıksuda (ön veya birincil arıtma olan tesislerde)
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 22
Atıksu Arıtma Tesisi Çıkışında
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği
Atıksuda (ikincil arıtma olan tesislerde)

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 21.1,2,3,4,5

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek 1-2

veya

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 5-20

Atıksuda (ileri arıtma olan tesislerde)

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 21.1,2,3,4,5

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Ek-IV Tablo 2

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek 1-2

veya

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 5-20
Alıcı Ortamda
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 4
Ağır Metal Ölçümleri Difüzör etrafındaki sedimanda
Nüfusu 50.000’den büyük olan yerleşim yerlerinde, Yılda 1 kez, Ağustos ayında

Nüfusu 50.000’den küçük olan yerleşim yerlerinde, 2 Yılda 1 kez, Ağustos ayında

Nüfusu 2.000’den küçük olan yerleşim yerlerinde, 5 Yılda 1 kez, Ağustos ayında
Diğer Parametreler (*) Difüzörün üst kısmında deniz yüzeyinin 2 m. altında

En az 6 aylık periyotlar hâlinde, biri Ocak diğeri Ağustos ayında olmak üzere, yılda en az 2 defa (*)

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 23
İzleme Noktaları (*)
EK–2’de verilmiştir.
Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği
Kıyı Koruma Bölgesi Sınırında
Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği Madde 9 (a)
EK – 2: SKKY Tablo 23 için İzleme Noktaları


Parametreler

İzleme Noktaları

 Sıcaklık

Sıcak su deşarjları difüzörün fiziksel olarak sağladığı birinci seyrelme (S1) sonucun da karıştığı deniz suyunun sıcaklığını Haziran-Eylül aylarını kapsayan yaz döneminde 1 ˚C’den, diğer aylarda ise 2 ˚C den fazla arttıramaz.


En muhtemel sayı (EMS) olarak toplam ve fekal koliformlarİnsan teması olan koruma bölgesinde,

Katı ve yüzen maddeler


Difüzör çıkışı üzerinde

Diğer Parametreler

“Ağır metaller” başlığı altındaki parametreler: Yılda 1 kez (Ağustos ayında), sedimanda (difüzör etrafından numune alınarak) bakılacaktır.


EK – 3: Derin Deniz Deşarjı Hattının İzlenmesi


İzleme Noktası


İzleme Yöntemi

Numune Alma Zamanı

Deşarj hattı boru boyu


Dalgıç tarafından kamera ile hattın durumu kontrol edilir

İlkbahar ayında

Difüzör


Dalgıç tarafından tıkanıklık olup olmadığına bakılır

İlkbahar ayında
Besleme bacası

Su seviyesi kontrol edilir, buradaki ani su artışı veya kesilmesi durumlarında müdahale edilir.


İlkbahar ayındaShare

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.