19.02.2016

Düzenli Depolama Tesisleri Denetim Talimatnamesi

Global Bilgiler  /  at  16:37  /  No comments


Sayı  :
B.09.0.ÇYG.0.04.05-010.03-54357
                                           13/06/2011
Konu:
Düzenli Depolama Tesisleri Denetim TalimatnamesiGENELGE
(2011/13)

          Bakanlığımca, 26.03.2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik ile atıkların düzenli depolama yöntemi ile bertarafına ilişkin teknik, idari hususlar ve uyulması gereken genel kurallar verilmiştir.
          Mezkûr yönetmeliğin Geçici 2 nci Maddesi gereğince, mevcut düzenli depolama tesisi işletmecileri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takip eden bir yıl içinde lisansa müracaat etmekle yükümlüdür. Bu doğrultuda işletmeci, lisansa müracaat etmeden en az 4 ay önce, 16 ncı maddede yer alan zemin geçirimsizlik koşulları hariç olmak üzere, 13 üncü maddede yer alan hususlara ilişkin düzeltici faaliyetleri içeren bir iyileştirme planı hazırlayarak Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.
          Bu uygulama ile, ülkemizdeki kurum/ kuruluş/firmaların ve belediye/birlik başkanlıklarının mevcut düzenli depolama tesislerinin çevresel yükümlülüklerini daha özenle yerine getirmeleri ve mevzuata uyumluluğu sağlanacaktır.
          Bu genelgeye konu olan “faaliyette olan düzenli depolama tesisleri”, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında tanımlanan tesislerin yanı sıra maden zenginleştirme proses atıklarının depolanmasına yönelik tesisleri de kapsamaktadır. Vahşi depolamalar için bu genelge hükümleri uygulanmaz.
          Öncelikle Ülke genelinde faaliyette olan düzenli depolama alanlarının mevcut durumunun tespit edilmesi ve veri tabanı oluşturulması çalışmalarının yapılması önem büyük önem arz etmekte olup, mevcut durum tespit çalışmalarına ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler aşağıda belirtilmektedir.

İnceleme Komisyonu:
          Faaliyette olan düzenli depolama tesislerinin mevcut durum tespiti ile raporlanması Valilikçe oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilecektir. Her il bünyesinde bulunan tesislere ilişkin İnceleme Komisyonu İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün başkanlığında ve Valilik Olur’u ile kurulur.

Komisyonun Teşkili:
Komisyon, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden 2, İl Özel İdaresinden 1, DSİ Bölge Müdürlüğünden 2, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 1, Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğünden 1, İl Sağlık Müdürlüğünden 1 ve ilgili kurum/kuruluş/firma/belediye/birlikten 1'er  kişi olmak üzere toplam 9 (dokuz) lisans düzeyinde eğitim almış teknik personelden oluşur. Komisyon en az 5 üye ile çalışır. Komisyon diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan ayrıca üye talep edebilir.

Komisyonun gerek görmesi durumunda üniversitelerin ilgili bölümlerinden hizmet alabilir. Hizmet bedeli tesis sahibince karşılanır.

Komisyonun Görevleri:

·       Ekte verilen İnceleme ve Rapor Formatı kapsamında faaliyette olan tesislerin mevcut durum tespitini yaparak ve tesis özelinde rapor hazırlayarak elektronik ortamda 31.12.2011 tarihine kadar Bakanlığa sunmak,
·       İş aşamalarının gerektirmesi durumunda hizmet aldığı kurum/ kuruluşları Bakanlığa bildirmek,              Bilgilerinizi ve uygulamanın yukarıda belirtilen esaslara göre yapılması hususunda gereğini rica ederim.
Prof.Dr. Veysel  EROĞLU
Bakan


EKLER :  
- İnceleme ve Rapor Formatı


DAĞITIM :
81 İl Valiliği
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

                                                                                                                             EK

İNCELEME ve RAPOR FORMATI


1. Depo sahasının konumu (yeri, koordinatları, yerleşim yerine olan mesafesi),
2. Depolama sahasının kapasitesi, kapasite artışı ve/veya sedde yükseltmesi yapılıp yapılmadığı, kullanım ömrü ile ilgili durum tespiti,
3. Düzenli depolama sınıfı, depolanmış atığın türü ve miktarı, atığın kaynağı, kodu ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe göre analizi ile ilgili durum tespiti,
4. Depo tabanı, sızıntı suyu ve depo gazı toplama ve /veya arıtma sistemi ile ilgili mevcut durum tespiti,*
5. Depolama yapılan saha ve çevresinin yer altı suyu ve yüzey suyuna ilişkin bilgiler, gözlem kuyularının yerleri ve numune alma sıklıkları ve sonuçları,
6. Yüzeysel suların sahaya girişini önleyecek altyapı,
7. Koku, toz, rüzgâr, gürültü ve haşarat oluşumuna ilişkin bilgiler.
8. Zemin ve şev stabilizasyonu
9. İşletme koşulları, acil eylem planı, personel ve ekipmana ilişkin bilgiler
10. Atık kabul ünitesi, (zemin düzenleme-sızdırmazlık, kantar)*
11. Mevcut saha içi yollar ve iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar
12. İşletme organizasyon şeması (personel sayısı, vardiya sayısı, alınmış saha yönetim ve işletme sertifikası, periyodik eğitimler vs),
13. İyileştirme Planının Bakanlığa sunulup sunulmadığı
14. I. Sınıf düzenli depolamalar için mali sorumluluk sigort­ası,

(*) ile işaretli maddelerde yer alan gaz ve sızıntı suyu toplama sistemleri ile atık kabul ünitesi maden atıklarının depolandığı tesislerde aranmayacaktır.


Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.