19.02.2016

Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi

Global Bilgiler  /  at  16:50  /  No comments

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.03-010.06.02/
Konu : Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve
Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi
GENELGE
(2009/6)
Bu Genelgenin gayesi, 5312 Sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanan Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı (KAMP) onay prosedürüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Genelgenin uygulanmasında uyulması gereken hususlar;

1)Planın Sunum Süreci
“Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ (Tebliğ No:2007/3)” kapsamında “Bakanlık Uygunluk Görüş Belgesi” almış olan kurum/kuruluşlar (Firma) tarafından hazırlanan 4 (dört) nüsha KAMP raporunun her sayfası firmaca kaşelenip imzalanır, bu orijinal nüshalar, 4(dört) elektronik kopya ile birlikte onaylanmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne sunulur.

2) İnceleme Süreci
KAMP İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (Komisyon), Genel Müdürlük oluru ile Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı başkanlığında en az beş kişiden oluşturulur. Daire Başkanının görevli veya izinli olması durumunda, yerine vekili Komisyon toplantılarına başkanlık eder.
Komisyon, KAMP raporlarını değerlendirmek üzere salt çoğunlukla toplanır. Sekretarya hizmetleri Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.
Söz konusu KAMP raporlarının değerlendirilmesinde Denizcilik Müsteşarlığı’nın görüşünün alınması için komisyona bir asil ve bir yedek olmak üzere Müsteşarlık temsilcisi dâhil edilir. Denizcilik Müsteşarlığı her bir KAMP raporunu inceleme sürecinde komisyona temsilci gönderebileceği gibi yazı ile de görüş bildirebilir. Ancak her durumda Müsteşarlık Komisyon üyesi tarafından bu Genelgenin Ek–1 ve Ek– 4’ünde yer alan formların doldurulması esastır.
Komisyon üyelerinin her biri tarafından söz konusu KAMP için Ek–4’te yer alan "Kıyı Tesisi Risk Değerlendirme ve Acil Müdahale Planı Değerlendirme Formu" doldurulur. Bu formlar Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra Ek-3’te yer alan “Kıyı Tesisi Risk Değerlendirme ve Acil Müdahale Planı Tutanağı” ekinde yer alır ve Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından 5 yıl süre ile muhafaza edilir.
Firma tarafından hazırlanan KAMP komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda eksik bulunması halinde, komisyonca tespit edilen eksiklikler ve yapılması gerekli düzeltmeler ilgili firmaya yazılı olarak bildirilir. İlgili Firma eksiklikleri ve gerekli düzeltmeleri yaparak 4 nüsha olarak tekrar Bakanlığa sunar.
Ayrıca; KAMP’nındaki eksikliklerden dolayı Bakanlık tarafından iki defa yazılı uyarı alan firmanın üçüncü defa uyarılmadan “Bakanlık Uygunluk Görüş Belgesi” Komisyon tarafından iptal edilir. Bu durum Bakanlık Uygunluk Görüş Belgesi almış Firmanın ilgili kıyı tesisi için hazırladığı Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planına ilişkin olarak komisyon tarafından 2 defadan fazla eksiklik ve uyarı alması durumu için geçerlidir.

3) Onay Süreci
Yapılan inceleme sonucunda Komisyon tarafından uygun bulunan KAMP ile ilgili olarak Bakanlık tarafından planı hazırlayan ilgili Firmaya yazılı olarak onay sürecinin başladığı, her yıl Bakanlıkça belirlenen “Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Gelirlerine Esas Proje Onay Ücreti”nin yatırılması, makbuzun Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire Başkanlığına ibraz edilmesi ve ibrazı müteakip onaylanmış planın üç nüsha olarak firmaya teslim edileceği bildirilir.
Onay ücretinin ödenmesi hususunda kıyı tesisi ve Firma arasındaki KAMP hazırlanmasında yapılan protokol esas alınır. Söz konusu protokole göre kıyı tesisinin onay ücretini yatırması gerekiyorsa ilgili Firma kıyı tesisini konu hakkında bilgilendirir.
Bakanlıkça her yıl belirlenen “Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Gelirlerine Esas Proje Onay Ücreti”nin yatırıldığına dair makbuzun Bakanlığa ibraz edilmesini müteakip, Bakanlıkça Ek -1 deki Form doldurularak söz konusu planlara ilk sayfa olarak eklenir ve plana ait tüm sayfalar mühürlenerek onaylanır. Onay firmaya yazı ile bildirilir.
Her sayfası mühürlenmiş KAMP’ ın (onaylı 1 er yazılı ve elektronik nüshası, ilgili Kıyı Tesisine, ilgili Valiliğe (İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne) ve Denizcilik Müsteşarlığına gönderilmek üzere ilgili firmaya EK-2’ deki form düzenlenerek teslim edilebilir.

4) Güncellenme Süreci
Kıyı tesisleri, azalan/artan–değişen imkân ve kabiliyetleri ile ilgili her türlü değişikliği, değişikliğin olduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde yazıyla, Yıllık durum raporunu ise her yılın Aralık ayında Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığına bildirmekle yükümlüdürler.
Bakanlık, raporların değerlendirilmesi sonucunda yapılan değişikliklerin kıyı tesisinin riskini değiştirmeyeceği kararını verirse; planlarda değişikliğin olduğu ilgili sayfalar Bakanlık tarafından mühürlenerek onaylanır. Bunun için herhangi bir ücret talep edilmez.
Kıyı tesislerinin imkân ve kabiliyetleri ile herhangi bir olay sonucu mevcut çevre şartlarının değişmesi, tesis prosesinde yapılan değişiklikler, tesis faaliyetlerinin değişmesi, kapasitesinin artması/azalması gibi hususlar sonucunda riskin değişmesi söz konusu olduğu hallerde Bakanlık ilgili kıyı tesisinden Bakanlık Uygunluk Görüş Belgesi almış firmalara yeniden risk değerlendirmesi yaptırmasını ister.
Firma tarafından yenilenen risk değerlendirmesi sonucu güncellenen KAMP söz konusu firma tarafından tekrar onay sürecinin başlatılması için Bakanlığa sunulur.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan
EKLER:
Ek-1: Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Formu (1 Sayfa)
Ek-2: Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Teslim Formu (1 Sayfa)
Ek-3: Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Tutanağı (1 Sayfa)
Ek-4: Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Tutanağı (1 Sayfa)
DAĞITIM:
— Denizcilik Müsteşarlığı
— İlgili Valilikler (İl Çevre ve Orman Müdürlükleri)

EK – 1
KIYI TESİSİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANI ONAY FORMU
..../..../20....
..../..../.... tarih ve .................................................... sayılı resmi yazı ile Bakanlığımıza sunulan …………………………………………………Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planının, faaliyet sahibi tarafından yürürlükteki mevzuat uyarınca çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili sorumlulukları saklı kalmak şartıyla, …………... tarih ve ….……...... sayılı Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Genelgesi ile istenilen bilgi, belge ve dokümanlara göre eksiksiz olarak tamamlandığı ve 5312 Sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği” ne uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiş olup; adı geçen Plan söz konusu Genelge kapsamında aşağıda imzaları bulunan personelce incelenerek değerlendirilmiş ve aşağıda imzaları bulunan kurum yetkililerince onaylanmıştır.

KIYI TESİSİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANI İNCELEYEN KURUMUN
Adı, Adresi ve Telefonu
Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı İnceleyen Personelin
Adı Soyadı
Mesleği/Ünvanı
Birimi
İmzası
…/…/20....
Projeyi Onaylayan Kurum Yetkilisinin
Adı Soyadı-İmza ve MühürüEK – 2
KIYI TESİSİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANI TESLİM FORMU
..../..../20....
..../..../.... tarih ve .................................................... sayılı resmi yazı ile Bakanlığımıza sunulan ……………………………………………………Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planının, faaliyet sahibi tarafından yürürlükteki mevzuat uyarınca çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili sorumlulukları saklı kalmak şartıyla, …….….…. tarih ve …………… sayılı Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planı Onay Genelgesi ile istenilen bilgi, belge ve dokümanlara göre eksiksiz olarak tamamlandığı ve 5312 Sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği” ne uygun olarak hazırladığı tespit edilmiş olup; Kıyı Tesisine (onaylı 1 yazılı ve elektronik nüsha), ilgili Valiliğe (…………….......................İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne-onaylı 1 yazılı ve elektronik nüsha) ve Denizcilik Müsteşarlığına (onaylı 1 yazılı ve elektronik nüsha) gönderilmek üzere ……………………………………….. firmaya 3 nüsha olarak teslim edilmiştir.

KIYI TESİSİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANI TESLİM TUTANAĞI
Planın Adı:
…/…/20....
Teslim alan firma
Adı Soyadı-İmza, Mühür
…/…/20....
Teslim Eden
Adı Soyadı-İmza

EK – 3
KIYI TESİSİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANI TUTANAĞI
..../..../20....
..../..../.... tarih ve .................................................... sayılı resmi yazı ile Bakanlığımıza sunulan …………………………………………………….Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı, 5312 Sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği” ve ...………………. tarih ve ………………… sayılı Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Genelgesi ile istenilen bilgi, belge ve dokümanlara göre uygunluğu/uygunsuzluğu değerlendirilmiştir. Ekteki Komisyon üyelerine ait “Kıyı Tesisi Risk Değerlendirme ve Acil Müdahale Planı Değerlendirme Formu" sonuçlarına göre …..…(………………….) puanını almıştır.
Adı Soyadı Adı Soyadı
Kurumu Kurumu
İmzası İmzası
Komisyon Başkanı Komisyon Üyesi
Adı Soyadı Adı Soyadı
Kurumu Kurumu
İmzası İmzası
Komisyon Üyesi Komisyon Üyesi
Adı Soyadı
Kurumu
İmzası
Komisyon Üyesi


EK – 4
KIYI TESİS RİSK DEĞERLENDİRME VE ACİL MÜDAHALE PLANI DEĞERLENDİRME FORMU
Planın Adı:
PUAN
VERİLEN PUAN
AÇIKLAMA
Tesisin Tanımı ve Konumu
0–5
Tesis Yeri ve Etki Alanının Mevcut Çevresel Özellikleri
0–5
Olaya İlişkin Modelleme Çalışmaları
0–5
Müdahale Ekipman ve Personelinin Belirlenmesi
0–5
Müdahale Organizasyonu
0–5
Lojistik ve İletişim
0–5
Bildirimler ve Raporlama
0–5
Halkla İlişkiler Yönetimi
0–5
Bilgilendirme ve Hizmetler İçin İrtibatlar
0–5
Atık Yönetimi
0–5
Emniyet ve İşçinin Korunması
0–5
Rehabilitasyon Çalışmaları
0–5
Malzeme Emniyeti Verileri ve Bakımı
0–5
Eğitim ve Tatbikatlar
0–5
Yasal Çerçeve
0–5
Ekler (Dokümantasyon)
0-2
Diğer Hususlar
0-2
İlave Bilgi
0-2
Yapılan Risk Değerlendirmesinin Yeterliliği
0-15
Planı Hazırlayan Kurum/Kuruluşların Komisyonca İstenilen Bilgileri Süresi İçerisinde Tamamlaması
0-4
TOPLAM
Raporu İnceleyen Komisyon Üyesi:
Adı Soyadı
Kurumu
İmzası


Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.