29.02.2016

MÜLTECİ NEDİR, KİMDİR?

Global Bilgiler  /  at  00:30  /  No comments

mülteci nedir
BM'nin tanımı ile ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönmeyen veya dönmek istemeyen, iltica ettiği ülke tarafından endişeleri haklı bulunan kişilere mülteci deniyor. Mülteci için bir milyondan fazla arama yapıldı.

Mülteciler, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş ve kaosla birlikte daha çok gündeme gelmeye başladı. Mülteci kelimesi, özellikle 2015'te had safhaya ulaşan Suriye'deki insanlık dramı, katliam ve savaş yüzünden vatanlarından olan milyonlarca mazlumu ifade etmek için kullanılıyor. Haber literatüründe çoğunlukla sığınmacı ile eş anlamlı olarak da kullanılıyor.


Mülteci veya sığınmacı; dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm gören veya göreceği korkusu ve endişesi taşıyan, bu sebeple ülkesinden ayrılan/ayrılmak zorunda bırakılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen, iltica ettiği ülke tarafından endişeleri haklı bulunan kişi.
Sığınma talebi geri çevrilen kimseler sığınmacı olarak nitelenemeyeceğinden, sığınmacı sıfatını kullanabilmek için kişi endişelerinde, korkularında haklı bulunmalıdır.
BM'nin tanımı ile, "ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönmeyen veya dönmek istemeyen kişi"dir.
Mülteci nedir, kimdir ?
Mülteci diye tanımlanan kişi; ülkesinde ırk, din, sosyal konum, siyasal düşünce ya da ulusal kimliği nedeniyle kendisini baskı altında hissederek kendi devletine olan güvenini kaybeden, kendi devletinin ona tarafsız davranmayacağını düşüncesi ile ülkesini terkedip, başka bir ülkeyesığınma talebinde bulunan ve bu talebi o ülke tarafından 'kabul' edilen kişidir.
Sığınmacı nedir, kimdir ?
Sığınmacı ise; Yukarıdaki nedenlerden dolayı ülkesini terkeden ve henüz sığınma talebi, kaçtığı ülkenin yetkilileri tarafından 'soruşturma' safhasında olan kişidir. İskan Kanunu Madde3/3'e göre "Türkiye'de yerleşmek maksadıyla olmayıp bir zaruret ilcasıyla muvakkat oturmak üzere sığınanlara sığınmacı denir".
Göçmen nedir kimdir ?
Göçmen; mülteci tanımında bulunan nedenlerin dışında, çoğu zaman ekonomik gerekçelerle, ülkesini gönüllü olarak terkederek başka bir ülkeye, o ülke yetkililerinin bilgi ve izni ile yerleşen kişidir.
Kaçak göçmen nedir, kimdir ?
Kaçak göçmen; gittikleri ülkenin otoritelerine kendilerini bildirmeden veya iznini almadan o ülkede yaşayanlardır.
Mülteci Kimdir?
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi'ne göre mülteci; ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği korkusu taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişidir.
Mülteciler Neden Ülkelerinden Kaçmaktadır?
mülteci hakları
Mülteciler mecburi olarak dinleri, ırkları, milliyetleri, toplumsal gruba mensubiyetleri (kadın, çocuk, eşcinsel) veya siyasi görüşleri yüzünden ülkelerini terk etmektedirler. Mülteciler çoğunlukla hayati tehlike yüzünden planlamadıkları halde ülkelerini terk etmek zorunda kalmakta ve varsa değerli eşyaları bunları  getirmeye bile fırsat bulamamaktadırlar. Mülteciler ülkelerini terk ederek kültürünü, dilini, bilmedikleri bir toplumda çeşitli sorunlarla karşılaşmakta ve desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.
Mülteci ve Sığınmacı Arasındaki Fark nedir?
Sığınmacı, mülteci olduğu iddiasıyla ülkesini terk eden ama mültecilik statüsü başvurusu sonuçlanmamış kişiyken, mülteci sığınma başvurusu kabul edilen kişidir.
Göçmen ve Mülteci Arasındaki Fark Nedir?
Göçmen ülkesini kendi rızasıyla daha iyi yaşam koşulları için ekonomik sebeplerden ötürü terk eden kişidir. Oysa mülteci ülkesini zorunlu sebeplerden ötürü güvenli bir yer bulma amacıyla terk eder. Mülteci, ülkesinin korumasından faydalanamayan ve güvenliği tehlikede olan kişiyi; göçmen, güvenliği tehlikede olmayan ve ülkesinin korumasından faydalanabilen kişiyi ifade eder.
Kimler Mülteci Olamaz?
Savaş suçlarına karışan ve uluslararası insan hakları normlarını ağır biçimde ihlal eden kişiler mülteci olamaz. 
Ülke İçinde Yerinden Edilen İnsanlar Mülteci Olabilir mi?
Mülteciliğin temel kıstaslarından biri kişinin ülkesi dışında olmasıdır. Bu nedenle ülke içinde yerinden edilen insanlar mülteci olarak kabul edilmezler. 
Türkiye’ye En çok Sığınmacı Hangi Ülkelerden Gelmektedir?
Türkiye’ye en çok sığınmacı bu seneye kadar İran’dan gelmekteydi. ABD’nin Irak’ı işgal etmesiyle başlayan şiddet olayları yüzünden Türkiye’ye halihazırda en çok sığınmacı Irak’tan gelmektedir. BMMYK’nın kayıtlarına göre 2007 Ağustos Ayı sonu itibariyle Türkiye’de 10942 sığınmacı, mülteci bulunmakta bunların %42si Iraklı  %36’sı İranlı  %15’i Afrikalı ve % 7’si Afgan’dır.
Türkiye’ye Gelen Sığınmacılar Hangi İllerde Kalabilmektedir?
Sığınmacılar sadece İç İşleri Bakanlığının belirlediği illerde kalabilmektedir. Bu iller “uydu kentler” diye bilinmektedir. Bu illerin sayısı en son 28’e yükselmiştir. Bu iller: Konya, Isparta, Eskişehir, Bilecik, Gaziantep, Van, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Afyon, İzmir, Kütahya, Kahramanmaraş, Hatay, Çankırı, Yozgat, Burdur, Tokat, Şırnak, Ağrı, Sivas, Amasya, Karaman, Kırşehir, Kırıkkale, Hakkâri ve Kastamonu’dur. Sığınmacılar ancak polis izniyle bu illerden ayrılabilmektedir. Sığınmacılar sadece sağlık vb sebeplerden ötürü Ankara, İzmir, İstanbul gibi Büyükşehirlerde polis izniyle kalabilmektedir.
BMMYK Kimdir?
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 1950'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, mültecilere yardım ve koruma sağlamak amacıyla kurulmuştur. Amacı devletlerin 1951 Cenevre Sözleşmesine uyumunu denetlemek ve mültecilere uluslararası koruma sağlamak ve kalıcı çözümler bulmaktır.
Türkiye’deki BMMYK Ofisi Ne İş Yapmaktadır?
Türkiye’ye Avrupa dışından gelen kişilerin mülteci olup olmadığına BMMYK Türkiye Ofisi karar vermekte ve mülteci olarak kabul edilen kişileri BMMYK üçüncü bir ülkeye yerleştirmektedir. 
BMMYK Mültecilere, Sığınmacılara Yardım Sağlamakta Mıdır?
BMMYK sığınmacıya çok acil bir durum olması durumunda bir seferlik 102.00 YTL nakdi yardım yapmakta bunun dışında herhangi bir yardım yapmamaktadır. Mülteciler de ancak BMMYK tarafından yapılan mali görüşmeye göre çok muhtaç durumda görülürlerse aylık cüzi bir nakdi yardım alabilirler. Bu yardım bir kişi için 102.00 YTL, 4 kişilik bir aile için yaklaşık 200.00 YTL dir. 
Sığınmacılar Türkiye’de Çalışabiliyorlar Mı?
Sığınmacıların Türkiye’de çalışabilmeleri 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunu hükümlerine bağlanmıştır. Oysaki bu kanun Türkiye’ye çalışma amaçlı gelen kişiler için düzenlenmiş olup işverene büyük mali yükümlülükler getirmektedir. Bu yüzden Türkiye’deki sığınmacı ve mülteciler çoğunlukla düşük ücretli işlerde illegal olarak çalışmakta ve istismar edilmektedirler. 
Sığınmacıların ilticaya Erişmek İçin Ne Yapmaları Gerekmektedir?
BM'nin tanımı ile ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönmeyen veya dönmek istemeyen, iltica ettiği ülke tarafından endişeleri haklı bulunan kişilere mülteci deniyor. Mülteci için bir milyondan fazla arama yapıldı.

Mülteciler, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş ve kaosla birlikte daha çok gündeme gelmeye başladı. Mülteci kelimesi, özellikle 2015'te had safhaya ulaşan Suriye'deki insanlık dramı, katliam ve savaş yüzünden vatanlarından olan milyonlarca mazlumu ifade etmek için kullanılıyor. Haber literatüründe çoğunlukla sığınmacı ile eş anlamlı olarak da kullanılıyor.

Avrupa dışından Türkiye’ye gelen sığınmacıların ilticaya erişmeleri, mültecilik statülerinin değerlendirilebilmesi için bulundukları ildeki il emniyet müdürlüğü yabancılar şubesine ve BMMYK Türkiye Ofisine başvurmaları gerekmektedir. Avrupa’dan  gelen kişilerin sadece bulundukları ildeki emniyet müdürlüğü yabancılar şubesine başvurması gerekmektedir.
Sığınmacıların, Mültecilerin Türkiye’de En çok Karşılaştıkları Sorunlar Nelerdir?
Son dönemlerde olumlu yasal düzenlemelere rağmen sığınmacılara sağlanan hizmetler oldukça azdır. Sığınmacılar kendi imkanlarıyla başvuruları sonuçlanana kadar geçinmek zorundadırlar. Sığınmacılar en çok barınma, ekonomik, psiko-sosyal ve sağlık sorunları yaşamaktadır. 
Mülteciler İçin Hangi Çözümler Uygun Görülmektedir?
BMMYK mülteciler için 3 kalıcı çözüm uygun görmektedir. Bunlardan birinci gönüllü geri dönüştür. Gönüllü geri dönüş mültecinin geldiği ülkedeki durumun düzelmesi üzerine BMMYK’nın korumasında ülkesine dönmesidir. Diğer bir çözüm yerel bütünleşmedir. Bu çözüm, mültecinin sığındığı ülkedeki toplumsal yaşama adapte olmasına yardımcı olmayı ifade eder. 3. çözüm üçüncü bir ülkeye yerleştirmedir. Bu çözüm mültecinin sığındığı ülkenin mülteciye koruma sağlamaması ve mültecinin ülkesine geri dönememesi durumunda başvurulan bir çözümdür. Türkiye’ye Avrupa dışından gelen mülteciler üçüncü bir ülkeye yerleştirilmektedir.
Mülteciler En çok Hangi Ülkelere Yerleştirilmektedir?
Türkiye’ye Avrupa dışından gelen ve mülteci olarak kabul edilen kişiler BMMYK tarafından çoğunlukla Amerika, Kanada, Avustralya, Finlandiya’ya yerleştirilmektedir.  
mülteci kampı
Mültecilerin Hakları Nelerdir?
Her mülteci güvenli sığınma hakkına sahiptir. Bununla beraber mültecilerin sığındıkları ülkede hem hakları hem sorumlulukları vardır. Mülteciler insan haklarına yaraşır bir şekilde haklardan ve yardımlardan eşit bir şekilde faydalanma ve kötü muameleye, ayrımcılığa uğramama hakkına sahiptirler.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.