23.12.2016

A

Global Bilgiler  /  at  20:14  /  No comments

A horizonu (A horizon) Nedir
AB horizonu (AB horizon) Nedir?
ABC Profilli Toprak (ABC Soil) Nedir
AC Profilli Toprak (AC soil)
Abiyotik (Abiotic) Ne Demek?

Abisal (abyysal) nedir?
Abisal Ova (abyssal plain) nedir?
Abisal depo (abyssal depozit) nedir?
Absorbsiyon, tutulma, emilme (absorbtion) nedir?
Abiyotik Faktörler (Abiotic factors) Nedir?
Abiyotik ortam nedir (abiotic environment)?
Ablasyon (ablation) nedir? 
Absorbsiyon (bitki) (Absorbtion)
Açık Çalılık (Open scrub & Open scrubland) Nedir?
Açık Havza (Open watershed) Nedir?
Açık Kanal (Open channel) Nedir?
Açık Sistemler (Open systems) Nedir?
Adaptasyon (Adaptation) Nedir?
Adezyon (Adhesion) Nedir?
Adsorbsiyon (Adsorbtion) Nedir?
Aerobik Organizma (Aerobik organism) Nedir?
Afet (Disaster, hazard) Nedir?
Afet etkileri azaltımı (Disaster mitigation, disaster risk mitigation) ne demek?
Afet Risk Yönetimi (Disaster risk management) Nedir?
Afet Riski (Disaster risk) Nedir?
Afet Yönetimi (Disaster management) Nedir?
Agregat (Agregate) Nedir?
Agregat parçalanması (Dispersion) Nedir?
Agro-biyoçeşitlilik (Agro-biodiversity) Nedir?
Agro-ekoloji (Agro-ecology) Nedir?
Agro-ekosistem (tarım ekosistemi) (Agro-ecosystem)
Agroforestry (Agroforestry, agroforestry systems)
Agroklimatoloji (Agroclimatology)Agroloji (Agrology)
Agronomi (Agronomy)
Agronomik önlem (Agronomic measure)
Ağaç (Tree)
Ağaç kabuğu (Bark)
Ağaç sınırı (ağaç yetişme sınırı) (Tree line)
Ağaç bozkırı (ağaç stepi) (Tree steppe)
Ağaççık (Small tree, shrub)
Ağaçlandırma (Tree plantation establishment)
Ağaçlık Alan (Woodland)
Ağır Metaller (Heavy metals)
Ağır Otlatma (Heavy grazing)
Ağır Toprak (Heavy soil)
Ahır Hayvancılığı (Stall feeding)
Ahşap Eşik (Wooden check dam)
Akarsu (Stream)
Akarsu Akım Azalması (Stream flow depletion)
Akarsu Gücü (Stream power)
Akarsu Kıyı Erozyonu (Stream bank erosion)
Akarsu Kıyı Erozyonu Kontrolü (Stream bank erosion control)
Akarsu Kıyı Ormanı Tampon Sistemi (Riparian Forest buffer system)
Akarsu Rejimi (Stream regime)
Akarsu Sediment Verimi (Sediment yield)
Akarsu Sedimenti (akarsu tortulu) (Fluvial sediment)
Akarsu Yatağı (Stream bed, stream channel)
Akarsu Yükü (Stream load)
Akdeniz İklimi (Mediterranean climate)
Akıllı Kullanım (ekosistem) (Wise use (in ecosystem))
Akım (debi) (Discharge (rate of flow))
Akım Ölçer (Fflow meter)
Akım Rejimi (Flow regime)
Akış (Runoff)
Akış Depolanması (Detention storage, Runoff detention)
Akış Sarfiyatı (Rate of runoff)
Aklimatizasyo (Acclimatization)
Aktif Kök Bölgesi (Active root area)
Aktif Nüfus (Active population)
Aktüel Arazi Bozulumu (Actual land degradation)
Akifer (Aquifer)
Akut Yoksulluk (Acute poverty)
Alan (Area)
Alçak arazi (alçak alan) (Lowland)
Alçıtaşı (jips) (Gypsum)
Alg (Algae)
Alıkoyma (Suyun toprakta alıkonması) (Retention)
Alınabilir Besin (Available nutrient)
Alkali Toprak (Alkali soil)
Alkalin Toprak (Alkaline soil)
Alüvyal (Alluvial)
Alüvyon (Alluvium)
Alpin (Alpine)
Alpin Kuşak (Alpin Zon) (Alpine zone)
Alpin Mera (Alpine pasture, alpine meadow)
Alpin Vejetasyon (Alpin Bitki Örtüsü) (Alpine vegetation)
Alt Bölgesel Eylem Programı (Sub-regional action programme (SRAP))
Alt Bölgesel Teşkilat (Sub-regional organization)
Alt Familya (Sub-family)
Alt Havza (Sub-catchment, sub-watershed)
Alt Toprak (Sub-soil)
Alt Toprak İşleme (Sub-soiling)
Alt Toprak Tarımı (Subsoil farming)
Alt Tür (Sub-species)
Alternatif Enerji Kaynakları (Alternative energy sources)
Altimetre (Altimeter)
Alüvyal Toprak (Alluvial soil)
Alüvyum (Alluvium)
Alüvyal Çayır Toprağı (Alluvial meadow soil)
Alüvyal Koni (Birikinti Konisi) (Alluvial cone)
Alüvyal Taşkın Ovası (Alluvial flood plain)
Alüvyal Yelpaze (Alluvial fan)
Amaç (Objective)
Ana Akarsu (Main stream)
Ana Kaya (Parent rock)
Ana Kaya Ayrışması (Weathering of parent material)
Ana Sel Deresi (Main flood basin)
Anabatik Rüzgâr (Anabatic wind)
Anahtar Tür (Keystone species)
Andezit (Andesite)
Ani Taşkın (Ani Sellenme) (Flash flood)
Anız (Stubble)
Anız Yakma. (Stubble burning)
Anormal (Abnormal, anomaly)
Antropik Toprak (Anthropic soil)
Antropojen Bozkır (Anthropogenic steppe)
Antropojen Ekosistemler (Anthropogenic ecosystems)
Antropojen Emisyon (İnsan Kaynaklı Emisyon) (Anthropogenic emission)
Antropojen Etkiler (Anthropogenic influences, (anthropogenic impacts)
Antropojen (İnsan Kaynaklı) (Anthropogenic, human induced)
Ara Bağlantılar (Inter-linkages)
Arap Magreb Birliği (Arab Magreb Union (UMA))
Arazi (Land)
Arazi Bozulumu (Land degradation)
Arazi Bozulumunun Ekonomisi Girişimi (The Economics of Land Degradation Initiative (ELD))
Arazi Bozulumunun Dengelenmesi (Land Degradation Neutralization (LDN))
Arazi Bozulumunun Dengelenmesi Hedefi (Land Degradation Neutralization Target)
Arazi Değerlendirme (Land appraisal, land resource assessment)
Arazi Drenajı (Land drainage)
Arazi Eğimi (Land slope)
Arazi Ekosistemleri (Land based ecosystems)
Arazi Etüdü (Field survey, land survey)
Arazi Islahı (Land reclamation)
Arazi İzleme Sistemi (Türkiye’nin) (Land monitoring system of Turkey)
Arazi Kabiliyet Sınıflaması (Land capability classification)
Arazi (Tarla) Kapasitesi (Field capacity)
Arazi Kullanıcıları (Land users)
Arazi Kullanım Kabiliyeti Haritası (Land use capability map)
Arazi Kullanım Kısıtlaması (Land-use restriction)
Arazi Kullanım Planı (Land-use plan)
Arazi Kullanım Planlaması (Land use planning)
Arazi Kullanma Şekilleri (Land use types)
Arazi Kullanımı (Land use)
Arazi kullanımı-arazi kullanım değişikliği ve ormancılık (Land use, land-use change and forestry)
Arazi Kullanma Kabiliyeti (Land use capability)
Arazi kullanma kabiliyeti alt sınıfı (Land use capability sub-class)
Arazi kullanma kabiliyet sınıfları (Land use capability classes)
Arazi kullanma kabiliyeti sınıflandırılması (Land use capacity classification)
Arazi örtüsü (Land cover)
Arazi örtüsü değişimi (Land cover change)
Arazi örtüsü sınıflama sistemi (Land cover classification system (LCCS))
Arazi reformu (Land reform)
Arazi rehabilitasyonu (Land rehabilitation)
Arazi şekli (Landform)
Arazi sınıflaması (Land classification)
Arazi tasarrufu (arazi kullanım imtiyazı) (Land tenure)
Arazi tesviyesi (tarımsal arazi) (Land leveling)
Arazi toplulaştırması (Land consolidation)
Arazi üstü akım (Overland flow)
Arazi verimliliği (Land productivity)
Arazi yetenek sınıflaması (Land capability classification)
Arazi yükselti kuşakları (Altitudinal zones)
Arazi buharlaşması (Land evaporation)
Arazilerin fiziksel bozulumu (Physical land degradation)
Arberetum (Arboreta)
Arıcılık (Bee-keeping,apiculture)
Artım (ormancılıkta) (Increment (in forestry))
Aşağı alanlarda etkiler (Downstream effects)
Aşağı havza (Lower catchment)
Asalak (Parasite)
Aşılama (bitki) (Grafting (plant))
Asılı sedimentasyon (asılı tortul) (Suspended sediment)
Asimilasyon (Özümleme) (Assimilation)
Asit depolanması (Acidic deposition)
Asit kaya (Acid rock)
Asit toprak (Acid soil)
Asit yağmuru (Acid rain)
Asitleşme (Acidification)
Aşınabilir (Erodible)
Aşınılırlık (Erosivity)
Aşırı bazik kaya (Ultrabasic rock, ultramafik rock)
Aşırı drenaj (Excessive drainage)
Aşırı hayvan stoku (Overstocking)
Aşırı ısınma (Overheating, superheating)
Aşırı otlatma (Overgrazing)
Aşırı tarım (sömürücü tarım) (Exhaustive farming)
Aşırı tüketim (aşırı kullanma) (Over-exploitation)
Atık (Waste)
Atık su (Waste water)
Atmosfer (Atmosphere)
Av ve yaban hayatı yönetimi (Hunting and wildlife management)
Ayıraç tür (anahtar tür) (Key species)
Ayırıcı erozyon (seçici erozyon) (Selective erosion)
Ayrışma (Weathering)
Ayrışmış kaya (Weathered rock, decomposed rock)
Azaltılmış veya sıfır sürüm (Reduced or zero tillage)
Azonal topraklar (Azonal soils)
Azonal vejetasyon (Azonal bitki örtüsü) (Azonal vegetation)
Azot (Nitrogen)
Azot bağlama (Nitrogen fixation)
Azot bağlayan bitki (Nitrogen fixingplant)
Azot bakterileri (Azotobacter)
Azot döngüsü (azot dolaşımı) (Nitrogen cycle)
Azot tutumu (Nitrogen fixation)

Share
Posted in: Posted on: 23.12.2016

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.