11.12.2016

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA ORMAN-HALK İLİŞKİLERİ

Global Bilgiler  /  at  01:19  /  No comments

Ağaçlandırma çalışmalarının başarıyla yürütülebilmesi, en uygun metodun belirlenmesi ve tekniğin en iyi şekilde uygulanmasına bağlı olduğu kadar. Orman-Halk münasebetlerinin iyi yönde geliştirilmesine bağlı bulunmaktadır. Zira çalışmalarımıza konu olan orman sahaları, uzun yıllar boyunca aşırı ve düzensiz faydalanmalar sonucu bozuk, verimsiz hale gelen sahalar olup, bölge halkının ekonomisinin bu alanlarda yaptıkları hayvan otlatmasıyla sıkı sıkıya bağlı olduğun­dan, daima sosyal problemlerle karşılaşılmaktadır. İşte bu sosyal problemlerin asgariye indirilerek faaliyetlerimizin selâmetle yürütülmesini sağlamak için aşağıdaki hususlara uymak ve gerekli tedbirleri almak mecburiyetindeyiz.

Orman Kadastrosunun Yurt çapında tamamlanmamış olması ve amenajman planlarında ağaçlandırmaya tefrik edilen sahaların mülkiyet yönünden güvenilir olmaması, bu konuya daha çok önem vermemizi gerektirmektedir.

Bu maksatla ;

1-Orman Kadastrosunun geçtiği ve sınırların kesinlik kazandığı proje sahasında uygulamaya geçildiğinde, ekilmiş ve mahsulü çıkmakta olan tarlaların tesbiti halinde, vatandaşın bu mahsulünü alması için zaman tanınacak ve mahsulünü kaldırdıktan sonra ağaçlandırma yapılacaktır.

2-Eski tapulu veya tapusuz tarla olsa dahi, halen ekilip biçi­len tarla ise, vatandaşın kullanımına bırakılacak, tarlaya giriş çıkış imkanı tanınacaktır.

3-Çalışmalara başlamadan önce, mülkiyet durumu yeterince etüd edilerek yanlış uygulamaya yer verilmemesi, özellikle tapulu tarlalara girilmemesi sağlanacaktır.

4-Hayvanların sulanmasında kullanılan su kaynakları, proje sahası dışında bırakılacak veya geçit verilerek açık tutulması sağlanacaktır. Mer’alar için yeterli genişlikte ve uygun yerlerden geçit yo­lu bırakılacaktır.

5- Kadastrosu kesinleşen orman alanlarında proje sınırlarının tesbitinde titiz davranılacak, gerektiğinde İnceleme Kurulu Başkanlıklarınca sınır tesbitinin sıhhatli olarak yapılması sağlanacaktır.

6-Uygulamalara mümkün olduğu kadar yerleşim yerlerine uzak noktalardan başlanacak, proje yapımı sırasında zaman ve mekan planlamasında bu husus dikkate alınacaktır.

7-Yerleşim yerleri civarındaki, çalışma sahaları hududunda yeterli genişlikte tampon saha bırakılacak, gayenin ne olduğu vatandaşa izah edilerek endişelerinin giderilmesine çalışılacak, sosyal problemin proje sahasının tamamında çalışmaları engelleyici bir ağır- lık kazanması ihtimali karşısında, tampon saha konusunda daha toleranslı hareket edilerek problemin şumullenmesi önlenecektir.

8-Vatandaşın mahallinde ikna edilemediği, konunun vatandaş tarafından Makama iletileceği hissedildiği zaman, konuyla ilgili detaylı bilginin zamanında ve sür’atle Merkeze aktarılması sağlanacaktır.

9-Tampon sahaya bitişik proje sahalarında, yetişme muhiti şartlarının elverişli olduğu ölçüde, bölge halkının yakından tanıdığı ve sempati duyduğu ikincil ürün veren KESTANE, IHLAMUR. CEVİZ, FISTIKÇAMI DUT, v.b. türlere yer verilerek, çalışmalarımıza gösterilen ilginin müsbet yönde arttırılmasına ve vatandaşın ikincil üründen faydalanmasına çalışılacaktır.

10- Sosyal yönden problemli köylerin önceden tesbit edilerek bu köylerin Orman Köylerini Kalkındırma Fonundan kredilendirilmesi düşünülecek ve bulundukları yerlerde kalkınmaları sağlanacaktır.

11-Üzerinde fındık, narenciye, zeytin gibi çok yıllık bitki örtüsü bulunan yerler, 6831 sayılı Kanunun 2896 sayılı Kanunla değişikliği madde uygulamasına geçinceye kadar uygulama dışına bırakılacak ve Bölge Müdürlüğü görüşünün Merkeze bildirilmesi sağlanacaktır.

12-Proje sahaları içerisinde saha bütünlüğünü bozmayan, köyün müştereken kullandığı otlatma alanları varsa bu sahaların ağaçlandırılması problem doğuracaksa, bu gibi sahaların aynı proje alanı içerisinde düşünülerek ıslahı suretiyle “Otlatma Planına” bağlanması sağlanacak ve merkeze bilgi verilecek, şartlar iyileştikten sonra ağaçlandırılacaktır.

13-Önceki yıllarda ağaçlandırılmış, keçi hariç diğer hayvanların zarar veremeyeceği çağa ulaşmış ağaçlandırma sahalarının; köylünün talebi halinde ve otlatmanın keşif olduğu mıntıklarda «Otlatma Planına» bağlanmak suretiyle otlatmaya açılması düşünülecektir.

14-Her türlü sosyal problemin öncelikle mahallinde çözümlenmesine çalışılacak, her kademedeki yetkili birim amiri vatandaş taleplerini müsbet bir anlayış içerisinde ve gerçekçi bir gözle inceleyerek problemlerin yerinde halledilmesi gayretinde olacak, problemlerin Merkeze intikali önlenecektir.

Sosyal problemlerin, sızlanma ve şikâyetlerin asgariye indirilmesinin, orman-halk münasebetlerinin iyiye götürülmesinin yukarıda açıklanan hususların dikkate alınmasıyla mümkün olacağını ve uygulamalarda hassas davranmak mecburiyetinde olduğumuzu unutmamak gerekir.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.