11.12.2016

ALPİN SAHALARDA AĞAÇLANDIRMA ESASLARI

Global Bilgiler  /  at  01:11  /  No comments

Global Bilgiler
Düzensiz ve aşırı faydalanmalar sonucunda tahrip edilen orman­lar, tabii orman sınırına yakın kısımlarda tabiatın her türlü etkilerine daha açık olmasından tahribin derecesi artmış, dolayısıyla alpinlere geçiş zonunda yapılacak ağaçlandırmalarda daha çok problemlerle karşılaşılmaktadır. Çalışmalarda başarıya ulaşabilmek için çok sıhhatli etüdler ve bilgiler ışığında bu problemlerin halledilmesi gerekmektedir. O bakımdan, yetişme muhiti şartlarını iyi değerlendirmek, iklim extremlerini yumuşatmak, erozyonu, çığ ve heyelanı önlemek, tohum temininden fidan üretimine, dikimden bakıma kadar çok dikkatli ve itinalı davranmak mecburiyeti vardır..

Orman tabii sınırlarını kısaca açıklamakta fayda vardır. Orman sınırı kavramı her zaman kesin çizgilerle ayrılmış açık ve net sınır değildir. Zira tabiatta ormanın birdenbire bittiği görülmemiş, bir geçiş zonu ile alpin sahalara ulaşılmıştır. İşte bu geçiş zonunda «Orman Sınırı», «Ağaç Sınırı» ve "Kötürüm Ağaç Sınırı" olmak üzere üç ayrı sınır mevcuttur. Orman yapısının gevşekleştiği, ancak bir kapalılığın söz konusu olduğu Orman sınırında, orman bir dayanışma içerisinde olup kendi kendine yenileme kabiliyeti vardır. Ormanın kapalılığını tamamen kaybettiği, herhangi bir dayanışmanın olmadığı, küme, grup ya da tek ağaç halinde bulunduğu bölüme ise «Ağaç Sınırı», Mevcut fertlerin dejenere (basıklaşmış, topaklaşmış, şamdanlaşmış) olduğu, ormandan kopmuş ve yer yer orman topluluğunda bulunmayan fertlerin de karışmış bulunduğu sınır «Kötürüm Ağaç Sınırı»dır.

Orman sınırı ile ağaç sınırı arasında kalan Savaş Zonunda, fertler kendi varlıklarını korumaya çalışırken, bu mücadele sonunda; ağaç boyları kısalır, büyüme çok yavaşlar, eksantrik ve şamdan gövdelerle aşağıya doğru dallanmalar meydana gelir.

Orman sınırı Karadeniz'de 2100, İç Anadolu’da 2600, Güneyde 2200-2300, Doğu Anadolu’da 2000-2600, Batı Anadolu da ise 2000 mt’ye ulaşır. 

Yurdumuz orman ve ağaç sınırında; sarıçam, karaçam, sedir, göknar, ladin, ardıç, meşe, huş, titrek kavak gibi ağaç türleriyle alıç ve ahlat gibi ağaççıklar bulunur.

Alpin sahaların ağaçlandırmalarında aşağıdaki hususlarda hassas davranılmalıdır.

1—Projelendirme: Bu safhada iklim ve toprak yapısından kaynaklanan problemleri izale etmek için, yetişme muhiti faktörleri daha detaylı incelenerek etüd edilmeli, projelerde tabii vegetasyonun olduğu gibi muhafazası önerilmelidir. Ayrıca çok büyük blok sahalar yerine küçük sahalar esas alınmalı, tür değişikliği düşünülme­melidir. İklim extremleri ile birlikte erken ve geç donlar tesbit edilmeli tekerrürleri bulunmalıdır.

Bu sahalar genellikle çok meyilli olduğundan, kolayca yıkanabilen, hareketli, taşlı ve sığ topraklara sahiptir. O sebeple bu konunun iyi etüd edilerek, en uygun toprak işleme metodunun projede belirtilmesi gerekir.

2—Tohum: Alpin sahalar için orijin çok daha önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü tohum transfer rejyonlanmasın- da 150 - 200 mt. lik kot farkının uygun olduğu ve savaş zonunu da 150 - 200 mt. kadar olduğu düşünülecek olursa fidan üretimi için en uygun tohum kaynaklarından tohum toplanması gerekmektedir. Aksi halde fidanlar erken uyanma ve geç odunlaşmadan dolayı erken ve geç donlardan zarar görmektedirler.

3—Fidan Üretimi ve Nakli: Alçak rakımlı fidanlıklarda üreti­len fidanlar erken uyandığından, yukarı dağlık mıntıkadaki sahada kar varken veya ulaşım yolları karla kaplı iken bu fidanların sahaya nakli ve saklanması problem olmaktadır. Fidan sökümü ile dikim arasındaki sürenin kısalığı oranında aağçlı lumdur. Fidanların uyanmadan dikim önem taşımaktadır.

Fidanların dikim zamanına kadar saklanması aşağıdaki açıklanan tarzda yapılabilir.

a) Normal ambalajında: Yosun kökleri rutubetli tutulan fidan balyaları serin, kutu ve gölge yerlerde en fazla bir hafta saklanabilir.

b) Toprak Gömüsü: Kuytu, serin ve geçirgen topraklı, güneş ve rüzgâra karşı muhafazalı ve mümkün olduğu kadar sahaya yakın yerler seçilir. Burada açılan hendeklere en fazla 3-4 sıra halinde yerleştirilen fidanaların kökleri toprakla kapatılarak gömüye alınır. Toprak gömüsü daha çok yapraklılar için uygundur. İbrelilerde kılcal kökler zarara uğrayacağından mecbur kalınmadıkça bu yola başvurulmamalıdır. Fidanlar 2 - 3 hafta toprak görmüşünde saklanabilir.

c) Kar Gömüsü: Alpin sahalar için en uygun olan saklama şeklidir. Sahaya en yakın yerdeki kuytu, rüzgar ve güneşten korunmalı sahalarda, fidanlar balyalarla karın içine gömülür. Bir sıra kar (20-30 cm kalınlıkta) olmak üzere en fazla 2-3 sıra şeklinde gömülür. Üzerleri dalla örtülür, kontrol edilerek kar eridikçe üzerleri tekrar karla veya yeri değiştirilir. Bu şekildi fidanlar 4-6 hafta saklanabilir.

d) Soğuk Hava Deposu: Polietilen torba veya balyalar içinde soğuk hava depolarında ranzalarda birer sıra halinde konur. Isının +3 veya +4 Co olmasına ve devamlı ısıtılarak nisbi nemin %70’in altına düşmemesine dikkat edilir. Bu şekilde fidanlar 4-6 hafta saklanabilir.

4—Çıplak Don Olayına Karşı Tedbir: Alpin saha ağaçlandırmalarındaki problemlerden biride çıplak don olaylarıdır. Bilindiği üzere toprak donduğu zaman kabarmakta, çözülmesi ile oturmakta ve bunun tekerürü ile fidan kökü açıkta kalmakta ve çıplak don zararı dediğimiz olay ortaya çıkmaktadır. Çıplak don olayı daha çok güney bakılarda olmaktadır. Kuzey kısımlar karla örtülü olduğu için bu örtü toprağın donmasını önlemekte, en azından sık sık donup çözülmesini engellemektedir. Çıplak dona karşı teraslar çalı, çırpı, ot vb.. ile örtülmeli, toprak serpilmelidir.

Donma ve çözülme olayı toprağın 30-40 cm. derinliğinde gerçekleştiğinden toprak derin işlenmeli, ilkbahar dikimi terci edilmeli, kışa girilmeden sonbaharda kapilaritayı kırmak için çapa yapılarak donma olayı önlenmeye çalışılmalıdır.

Alpin sahalarda traşlama kesimleri don boşlukları ve don kanalları meydana getireceğinden traşlamadan kaçınılmalı ve mevcut ormanın siperlerinden yararlanılmalıdır.

5 — İşçi Planlaması: Alpin sahalarda dikim mevsimi çok kısadır. O bakımdan dikim işinin mutlaka toprağın tavında olduğu zamanda çok işçi ile kısa zamanda bitirilmesi gerekir. Toprak tavını almadan çamurlu haldeyken erken yapılan veya aksine geç kalınan dikimler başarılı olmamaktadır. Erken yapılan dikimlerde fidan kökleri çamurun etkisiyle birleşerek tek kök halini almakta, geç dikimlerde ise kısa süre sonra kurak mevsime girildiğinden başarı şansı azalmaktadır.

6 — Otlatma ve Koruma: Alpin ağaçlandırma sahaları, alpin mer'a ve yaylalar bitişiğinde olduğundan yoğun bir otlatma baskısı altındadır. Onun için korumanın mutlak surette en iyi şekilde yapılması gerekir.

Yukarıda sayılan sebeplerle alpin saha ağaçlandırmaları özel itina isteyen çok zor ve başarı garantisi tam olmayan çalışmalardır. Saha seçiminde çok dikkatli davranılmalı, mevcut meşçerelerin genç­leştirilmesinde de aynı dikkat ve itina gösterilmelidir. Çalışmalara iç taksimat şebekesi sahaya tam aplike edildikten ve ulaşım yolları yapıldıktan sonra başlanılmalıdır. Alpin sınırda bulunan ormanların korunması, devamlılığının sağlanması önemlidir. Bu ormanlar İşletme ormanından çok muhafaza ormanı niteliğinde düşünülmeli, sun'i yolla gençleştirmeden ziyade tabii yolla gençleştirmenin daha isabetli olacağı unutulmamalıdır.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.