11.12.2016

FİDANLIKLARDA GÜBRELEME AMAÇLI TOPRAK ÖRNEĞİ ALIMI

Global Bilgiler  /  at  23:24  /  No comments

Toprak etütleri yapılarak kurulmuş olan fidanlıklarda parselasyon işlemi tamamlandıktan sonra karma toprak örnekleri alınır. Bu örnekler gübreleme ihtiyacını tayin için fazla veya arazi parçasının aynı derinlikteki toprak tabakasından özellikle üst toprak tabakasından alınan birçok örneğin karıştırılmasından elde edilmektedir. Amaç, alınan örneklerin fiziksel ve kimyasal analizlerle bünyesi ve bulunan çeşitli besin maddeleri tespit edilip, toprak şartları ile yetiştirilen kültürler arasında ilişki kurularak gübreleme ve ıslah tavsiyeleriyle, gübreden en yüksele faydalanma sağlamak ve daha kaliteli fidan üretimini gerçekleştirmektir.

Karma Toprak Örneği Alınmasında Dikkat Edilecek Esaslar:

a — Orman Fidanlıklarımızın parselasyonu sonucunda en küçük saha üniteleri genellikle 1 hektar (100 x 100 m.) büyüklüğündeki tarladır. Bunun için karma örnek saha ünitesi olarak tarlalar esas alın

b — Fidanlıkta iç taksimat yapılırken tarlaların homojen yapı: olmasına ve aynı kültür çalışmasına tahsisine gayret edilmesi hal de, bir tarlada kültür yetiştirme bakımından farklı İşlem görecek olan parçalar ile görünüş, renk, meyil, yükseklik, bünye, toprak ti drenaj ve bitki örtüsü gibi özellikleri bakımından farklılık göster ve bir ünite teşkil edecek parçalardan ayrı karma örnekler alınmalıdır.

c — Tarla boyutlarının standarttan daha büyük veya küçük olması halinde yalnız örnekleme için alınan nokta sayısı çoğalacak ve azalacaktır.

d — Fidanlık tarlaları genellikle homojen yapıdadır. Ancak tarlanın esas karakterine göre fark gösteren aşağıdaki yerlerden örnek alınmamaktadır:

· Kompost, ahır gübresi, kireç, kum ve fabrika artıklarının yığıldığı yerler.
· Mevziî olarak su birikmiş, dere ve sel basmış yerler.
· Kök, yabani ot, sap v.s.’nin yakılmış olduğu yerler.
· Karınca, köstebek vs. yuvaları ve civarları.
· Yol, çit, orman ve kanal kenarlarına isabet eden yerler.
· Tarlanın esas karakterinden farklı, bozuk drenajlı kumlu, taşlı ve çakıllı pek küçük sahalar.

e — Karma örnek alınacak derinlik esas İtibariyle yetiştir kültüre göre değişir. Kaide olarak, bitkilerin kılcal köklerinin geliştiği, beslendiği ve toprağın her zaman işlendiği pulluk derinliği İbreli ve yapraklı kültürlerin yaşları, kök durumları ve toprak işleme derinliği göz önünde bulundurulur. Bu derinlik 0-30 cm. olarak kabul edilmiştir. Bu durumda karma toprak örnekleri 0-30 cm. derinliğinde alınmalıdır. (Özel durumlarda 20 cm’den de alınabilir).

f — Toprak örneği gerektiği zaman alınabilmekle beraber toprağın orta rutubet derecelerinde olması, çalışma kolaylığı ve örneklemenin sağlığı açısından daha uygundur. (İlkbahar sonu, yazbaşı ile sonbahar ayları).

g — Donmuş topraklardan örnek alınmamalıdır.

h — Yeni gübrelenmiş tarlalardan örnek alınmamalı, eğer gerekiyorsa gübre bulaşmamış kısımlardan alınmalıdır.

I — Tarlada mekanik terkip, pH, yeşil gübreleme gibi ıslah çalışmaları yapıldığı taktirde, belirli bir zaman geçtikten sonra örnek­leme yapılmalıdır.

j — İdeal olarak tarla yeniden gübrelemeden önce örnek alınmak gerekirse de, mecburiyet halinde kültür bulunan tarlalarda, yastık üzerinden ve fidan sıraları arasında fidan köklerine fazla zarar vermeden alınmalıdır.

Karma Örnek Alma işlemi:

Karma örnekler, elde mevcut imkânlara ve toprağın fiziki durumuna göre, toprak küreği, bel küreği, toprak burguları ile alınır. Kürek yardımıyla örnek olma işi biraz daha zor ve zaman alıcı olduğundan toprak burgusu ile alınması ve fidanlıklarda bir burgunun bulunması tavsiye edilir.

Toprak örnekleri 1 hektarlık tarlanın 15-20 yerinden, önce belirtilen alancıklardan kaçınmak şartıyla sistematik olarak veya yılankavi, zikzaklı gidişlerle, tüm tarlaya dağılacak şekilde alınır. Tarlanın büyüklüğündeki farklılığa göre nokta sayısında biraz azaltma veya çoğaltma yapılabilir. Örnek alınacak noktalar arası mesafeler adımlanmak suretiyle tespit edilebilir.

Toprak alma işlemi iki kişilik posta ile yapılmalıdır. Biri burgu veya küreği kullanırken, diğeri örneklerin kovaya aktarılmasına ve kovanın taşınmasına yardımcı olur.

Tarla kenarından 5-6 m. kadar kaçınılarak birinci noktadan örnek alınmasına başlanır. Üstte toprakla ilişkisi olmayan bitki artıkları, taş vs. sıyrılmadan temizlenir. Bel kürek kullanılması halinde 30-35 cm. küreğin çalışabileceği yaklaşık 20-30 cm. genişliğinde bir duvarı dik veya hafif yatık bir çukur açılır. Kürek bu çukur duvarından 3-4 cm. kalınlığında bir toprak dilimi çıkaracak şekilde bir iki işlem ile 30 cm. derinliğe kadar batırılır. Bir işçi bu dilimi bastırarak düşmesini önler ve kürek toprakla beraber çıkarılıp yere yatırılarak küreğin yalnız yan tarafları düzelttirilip biraz küçültülür. (Alt ve kısımlarda tıraşlama yapılmaz). Amaç 0-30 cm. derinlikte dikey olarak, (yaklaşık dikdörtgen prizması şeklinde) eşit hacimde örnek alınmasıdır. Bu karma örneği teşkil edecek bir örnekcik alınıp ekibin yanında taşıdığı kovaya kürekte bulaşık kalmayacak şekilde aktarılır.

Eğer burgu kullanılırsa, burgu dik olarak noktaya konup bastırarak saat ibresi yönünde çevrilir. 30 cm. derinliğe ulaştıktan sor ters çevirmeden yine aynı yönde ancak yavaşça yukarı doğru çekerek toprak alınır ve alınan örneğin tamamı burgu temizlenmek suretiyle kovaya aktarılır. Bir noktada yapılan bu işlem aynı tarlanın diğer noktalarında da yapılır ve alınan örnekler aynı kova içine konur, kovalar plastik veya madeni olabilir. Ancak kireçli, çimentolu, kurumuş harçlı, yağlı paslı her çeşit gübre bulaşıklı kovalar kullanılmamalıdır.

Fidanlık parsellerinden karma toprak örneği alınmasına ilişkin şekiller:


Tarlaya ait birçok örneğin konduğu kova tarlanın hemen yanınca, kireç, gübre gibi bulaşıkları almayan bir çuval, telis, naylon örtü üzerine boşaltılır ve iri parçaları elle ufalanmak suretiyle iyice karıştırılır. Daha sonra çuval üzerine yayılarak, bu yayılmış toprağın hemen hemen her tarafından iri, ufak demeden birer avuç toprak alınarak ilk konuda belirtilen kalın naylon torbaya 1,5 kg. gelecek kadar doldurulur. İçine Fidanlığın; adı, tarla no, alman derinliği, üzerindeki kültürü, tarihi belirten bir kağıt etiket dörde katlanarak konulur. Torba ağzına kadar dolduramadığından, boş kısımdaki hava boşaltılarak naylon torba iple bağlanır (Etiketin yazıları kurşun kalemle yazılmalıdır). Toprak örnekleri temiz bez torbalar içine de konulabilir. İple bağlanan her torbanın boyun noktasına yalnız gönderenin sıra numarasını taşıyan karton etiket konulmalı veya naylon torbanın üzerine tükenmez veya ispirtolu kalemle yazılmalıdır. Bu suretle, ayrıca düzenlenen toprak örneği gönderme raporu ile de ilişkisi sağlanmış olur. Toplanan örnekler naylon torba içinde ise bir işlem yapmadan eğer bez torba içine konulmuşsa torbaları bir süre havalandırıp ıslaklığı birbirini etkilemeyecek duruma geldikten sonra (özellikle tuzlu topraklarda), bir sandık içine istiflenerek postalanır. Ayrıca gübreleme amaçları için toprak örneği gönderme raporu düzenlenerek gönderilir.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.