9.12.2016

MAKİNALI AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARININ USUL VE ESASLARI:

Global Bilgiler  /  at  23:44  /  No comments

Global Bilgiler
Makineli çalışmalar ile arazi ve toprak şartları arasında sıkı bir ilişki mevcuttur. Bu sebeple hangi arazi ve toprak şartlarında, hangi tip makine ve ekipmanı kullanacağımızı bilmemiz gerekmektedir.

Arazi ve toprak şartlarına bakmadan toprak işlemesinde yanlış ve makine ve ekipmanın seçimi halinde uygulamanın da yanlış olacağı, bir taraftan makine ve ekipman yıpranıp sonuçta küçümsenmeyecek ekonomik kayıplarla karşılanırken diğer taraftan toprağın eko- sistemi bozulması sonucu telafisi güç büyük başarısızlıklarla karşılanacağı açıktır.

Makineli çalışma; makineli bakımla mana ifade eder. Makineli toprak işleme makineli bakım yapılmayacak ise gereksiz bir çalışma, zaman ve para kaybından başka bir şey olmaz. Biz şimdi kısaca makineli çalışma metotlarına, hangi hallerde makineli çalışma yapılabileceğini görmeye çalışalım.

Makineli örtü temizliğine konu olan sahaların:

a) Bozuk baltalık ve bozuk koru,

b) Bozuk ibreli ormanlar,

c) Yüksek maki,

d) Maki,

e) Funda, olmak üzere gerekli makine tip ve güçleri ile örtü temizliği metotları göz önünde tutularak beş ayrı sınıfta mütalaa edilecektir.

a) Bozuk baltalık ve bozuk örtü tipine sahip sahalarda dikimi yapılacak genç fidanların ilk yıllarda gelişmesine yardımcı olmak topraktan alacakları su ve besin maddeleri rekabetini ortadan kaldırmak gayesi ile sahadaki mevcut değerlendirilmeyen örtünün kök ve gövdeleri ile topraktan çıkarılması için 180-200 HP paletli bir traktöre akuple edilebilen ön bağlantılı tarak ile meyil aşağı köklenerek örtü temizliği yapılacak ve topraktan sökülen kök ve artıklar yığınlarda toplanacaktır. Tesviye eğrilerine paralel olarak tesis edilecek yığınlar, erozyon ve meyil grupları dikkate alınarak türün özelliğine göre dikim sıraları aralık mesafesinin katları olarak 24-36 m. aralıklarla düzlenecektir. Yığınlar hiçbir zaman birbirini kesmeyecek bir çatakta başlayıp diğer bir çatakta bitecektir. Ancak çataklara girilme­yecek, çatak kenarlarında makinaların giriş ve dönüşlerini sağlayacak 10’ar metrelik temizlenmiş boş kısım bırakılacaktır. Yığınlardaki artıklar dikim yapılmadan evvel kontrollü bir şekilde yakılacaktır. Örtü temizliği yapılırken hiç bir zaman kuru veya sulu dereler örtü artık­ları ile doldurulamayacak, derelerin her iki yamacında 10-15 metrelik tabii yapraklı örtü şerit halinde bırakılacak, istikbal vaat edecek mevcut örtü yok ise şartlara göre işçi veya makina ile toprak işlenerek yapraklı şerit tesis edilecektir. Örtü temizliğinin de esas olan mevcut örtünün temizlenmesi ile birlikte üst toprağın taşınmamasıdır. Bunun için mutlak surette örtü temizliği ekipmanı olarak «Ön bağlantı» tarak kullanacaktır. Tarak ekipmanı olmayan paletli traktörler toprak işlemelerinde kullanılacak ve zaman geçmeden Anatamirhane Müdürlüklerince tarak yaptırılacaktır. Uygun tarak imali için gerek duyulduğunda Ağaçlandırma ve Silvikültür Daire Başkanlığı teknik yardımda bulunacaktır.
Global Bilgiler

b) Bozuk ibreli ormanlarda sahada mevcut tüm ağaçlar istihsal edileceğinden ve sahada gövde bulunmadığından 180-200 HP. paletli traktörlerin arka bağlantılı riperlerine kaz ayağı takılarak tesviye eğrilerine paralel çalışmak suretiyle kütükler topraktan sökülecektir. Sökülen kütükler işçi ile toplanıp değerlendirilebilir.

c) Yüksek maki olarak tesbit edilen vejetasyon tipi maki örtüsü Q. coccifera veya Rhododendron türlerinden oluşan ve ağaç boyunun 2,5 - 3 metre olduğu sahalardır. Bu vejetasyonun temizliği de aynen bozuk baltalık sahalarda uygulanan metodda da belirtilen prensiplerde ve ön bağlantılı tarakla kökleme sureti ile meyil aşağı olarak yapılacaktır. Ancak örtü ve kök kesafetinin az olması nedeni ile kullanılacak makine tipi küçülecektir. Temizlik için 4x4 lastik tekerlekli traktör ve buna akuple edilebilen ön bağlantılı tarak kullanılacaktır. Ülkemizde Ağaçlandırma Dairesince gerçekleştirilen MB TRAC çalı tarağı Bölge Müdürlüklerince talep edildiğinde gerekli ödenek İnşaat ve İkmal Daire Başkanlığınca gönderilecek ve imalinde yar­dımcı olunacaktır. Yüksek maki görünümüne sahip ancak daha evvel baltalık olarak kullanılmış veya yangın neticesinde maki örtüsü ile kaplanmış kesif köklü sahalarda, bozuk baltalık sahalar için açık­lanan makina - ekipman ve metod kullanılacaktır.

d) Maki örtüsü ile kaplı sahalar genellikle sığ ve kumlu sahalar üzerinde teşekkül etmiştir. Gerek sığ topraklarda toprağın taşınma­sını önlemek gerekse örtüyü toprak seviyesinde parçalayarak toprak ile karıştırarak, toprak verimliliğini arttırmak için 4x4 traktörlere önden monte edilebilen DR-150 Nicolas örtü temizleme makinası kullanılacaktır.

Örtü temizliğinde makina ve ekipman zaman kayıplarını önlemek için % 0-30 meyil arasında dairevi çalışacak, meyil % 30-40 oldu ğu şartlarda ise aynı dairevi çalışma sırasında makina meyil yukarı çıkarken ekipman çalıştırılmayacaktır. Gerek derin topraklarda gerekse püskürük orijine sahip taşlı sahalarda ve yangınlar sonrası teşekkül etmiş maki sahalarında MB Trac 4X4 lastik tekerlekli traktör ile çalı tarağı kullanılacaktır.

e) Calluna ve Erlca ile kaplı funda sahalarında da toprak verimliliğini arttırmak için mevcut örtünün parçalanarak veya doğrudan toprakla karıştırılması gerekir. Buna göre mevcut ekipmanlara ve toprak şartları ile örtü kesafetine göre,

1- 2X4 lastik tekerlekli traktörlere monte edilen zincirli çalı doğrama makinaları ile örtünün toprak seviyesinden parçalanarak temizlenmesi, örtü temizleme makinasında olduğu gibi dairevi çalışma neticesinde yapılacaktır.

2- 4X4 lastik tekerlekli traktöre monte edilen dip kazar pulluklar ile tesviye eğrilerine paralel çift sürüm gradoni tesisi ile mevcut örtünün toprak ile karıştırılması örtü temizliği toprak işleme metodu uygulanacaktır.

Örtü temizliği yapılan sahalardaki toprak özellikleri ve meyil grupları dikkate alınarak toprak işleme metotları tespit edilir. Meyil grupları %0-20 meyil, 1. meyil grubu; %21-40.2 meyil grubu; 41-60,3 meyil grubu; %61,4. meyil grubu olarak tefrik edilir.

a) Tarak ile örtü temizliği yapılmış bozuk koru, bozuk baltalık, yüksek maki ve maki sahalarında 1. meyil grubunda, 0-80 cm. derinliği içerisinde dağınık taş veya daha ağır bünyeli toprak tabakasının bulunmadığı, kil ve killi balçık gibi ağır bünyeli toprak şartlarında örtü temizliği sırasında toprak içinde kalmış kök kesafeti göz önünde tutularak paletli veya 4x4 lastik tekerlekli traktörlere monte edilmiş veya kaz ayağı takılmış dip kazarlar (riper) ile tam alanda alt top­rak İşlemesi ve 4x4 lastik tekerlekli traktörlere monte edilmiş çekmeli ağır diskarolar İle toprak işlemesi, toprağın 0-80 cm. derinlik içerisinde şiştik yapı ve ağır bünyeli toprak tabakasının bulunduğu şartlarda, örtü temizliği sırasında toprak içerisinde kalan kök kesafeti göz önünde tutularak bir ve iki meyil gruplarında, paletli veya 4x4 lastik tekerlekli traktöre monte edilmiş ve kaz ayağı takılmış dip kazarlar (riper) ile alt toprak işlemesi, toprağın 0-80 cm. derinliğinde içinde ağır bünyeli toprak tabakasının bulunduğu kumlu topraklarda 1 ve 2 meyil grubunda örtü temizliği sırasında toprak içerisinde kalan kök kesafeti göz önünde tutularak paletli veya lastik tekerlekli traktörlere monte edilen kaz ayağı takılmış dip kazarlar ile tam alanda alt toprak işlemesi ve 4x4 lastik tekerlekli traktörlere monte edilmiş çekmeli ağır diskarolar ile üst toprak işlemesi, 0-80 cm. toprak derinliği içerisinde herhangi bir ağır bünyeli toprak tabakasının bulunmadığı hafif bünyeli kumlu topraklarda 1. meyil grubunda 4x4 lastik tekerlekli traktörlere monte edilmiş çekmeli ağır diskarolar ile sadece tam alanda üst toprak işlemesi yapılacaktır. Toprağın 0-80 cm. derinliği içerisinde dağınık taş veya daha ağır bünyeli toprak tabakasının bulunmadığı, kil ve killi balçık ve balçık karakterli topraklarda 2. meyil grubunda 4x4 lastik tekerlekli traktörlere akuple edilen tek soklu dip kazar pullukları ile çift sürüm gradoni veya iki soklu dip kazar pulluklar ile tek sürüm gradoni, örtü temizliği tarakla yapılabilmiş 3. ve 4. meyil gruplarında işçi ile toprak hazırlığı yapılacaktır.

b) Bozuk ibreli ormanlarda mevcut kütük ve kökler temizlenirken dip kazarlar ile toprak işlemesinde yapıldığından başkaca bir toprak işlemesi yapılmayacaktır.

c) Örtü temizleme makinası ile örtü temizliği yapılan maki ve çalı doğrama makinası ile örtü temizliği yapılan funda sahalarında 1. ve 2. meyil gruplarında tesviye eğrilerine paralel tek soklu dip kazar pulluklar ile çift sürüm gradoni, iki soklu dip kazar pulluklar ile tek sürüm gradoni tesisi yapılacaktır.

Makina yoğun metodlar ile örtü temizliği ve toprak işlemeleri gerçekleştirilmiş sahalarda meşcere bakımları makina ile yapılacaktır. Meşcere bakımlarının makine ile yapılabilmesi için dikim arasındaki aralık mesafesi, işlemi yapacak makinanın çalışabileceği genişlikte olmalıdır. 263 sayılı tebliğde her tür için belirtilen hektardaki fidan adetlerinde bir değişiklik yapmadan dikim sıraları aralık mesafeleri ön bağlantılı tarak ile örtü temizliği yapılmış sahalarda 3 metre örtü temizleme ve çalı doğrama makinası ile yapılmış sahalarda 2,5 metre olarak tesis edilecektir. 263 sayılı tebliğde türlere göre verilen sıralar arasındaki aralık mesafeler yukarıda belirtilen 3 ve 2,5 metreden fazla ise bir değişiklik yapılmayacaktır. Tarak ile örtü temizliği ve belirtilen metodlarda toprak işlemesi yapılmış ve dlkimlerl en az 3 metrelik dikim sıraları aralık mesafesinde gerçekleştirilmiş sahalarda, 4x4 lastik tekerlekli traktörlere monte edilen çekmeli ağır diskarolarla, mevcut yarı odunsu bitkiler tohum bağlamadan yörenin iklim şartları, ot miktarı ve su açığı dikkate alınarak yılda bir veya iki kere olmak üzere dikim sıraları arasında diskleme ile örtü temizleme ve çalı doğrama makinası ile örtü temizliği yapılmış 1. Ve 2 meyil gruplarında en az, 2,5 metre de bir tesis edilmiş tesviye eğrilerine paralel gradoniler arasındaki otsu ve odunsu bitki yörenin iklim şartlarına ve örtü kesafeti dikkate alınarak yılda 1 veya 2 defa 2x4 lastik tekerlekli traktörlere monte edilen çalı doğrama makina- lan ile dikim sıraları arasında kontrolü yapılacaktır.

Uygulayıcılar topraktan elde edilecek en yüksek hasılayı almak üzere makina yoğun çalışmalara başlamadan önce çalıştıkları yörenin ekolojik ve özellikle toprak ve iklim şartlarını tabiatın dikte ettiği mevcut ekosistemi büyük bir özenle etüd ederek mevcut makina ve ekipmanları verilen metodları içinde rasyonel ve ekonomik bir şekilde kullanmakla mükelleftir.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.