10.12.2016

TOPRAK İŞLEME METOTLARI

Global Bilgiler  /  at  00:02  /  No comments

Global Bilgiler
Toprak işleme yöntemleri temel olarak ikiye ayrılmaktadır. 

1. Üst toprak işlemesi: 

Genellikle organik yönünden zengin 0-30 cm. derinliğindeki toprağın pulluk ile devrilmesi, gevşetilmesi ve ufaltılarak karıştırılmasına üst toprak işlemesi denilmektedir. 

Bu tip toprak işlemesinin ekipmanları çok çeşitlidir. Bunlar tekli pulluk, ikili pulluk ve üçlü pulluktur. Tekli pulluk 4x4 Mercedes Traktörlere takılan 790 Kg. ağırlığında bir toprak işleme aletidir, ikili ve üçlü pulluklar Steyr traktöre takılarak tam alan toprak işlemesinde kullanılmaktadır. 

2. Alt toprak işlemesi: 

Alt toprak işlemesi, 30-80 cm. derinliğe inilerek alttaki toprağın gevşetilmesi, az da olsa yüzeye taşınması, geçirimsiz ve sert tabakaların parçalanması ile yapılan bir toprak işlemesidir. 

Bu toprak işlemesinde kullanılan ekipman riperdir. Riperi, toprak işlemesinde kullanmak için, toprağın alt tabakalarında bazı problemlerin mevcut olması gerekmektedir. Bunun için arazide iyi bir toprak etüdüne ihtiyaç vardır. Yanlış bir makina ve ekipman seçimi ile bir taraftan makinalarımızın yıpranması ve ekonomik ömrün dolmasına diğer taraftan da ormanın ekolojik dengesinin bozulmasına sebeb oluruz. 
Global Bilgiler

Ağaçlandırma çalışmalarında mekanizasyon diğer bir ismi ile makinalı çalışmalar özellikle hızlı gelişen türler ile kavak ve okaliptüs ağaçlandırmalarında fidan tutma yüzdesinin arttırılması ve birim alandan en kısa süre içerisinde en yüksek verimi almak gayesi ile yapılmalıdır.

Özellikle makinalı çalışmalarda riperle alt toprak İşlemesinde çok dikkat etmek gerekmektedir. Ağaçlandırmada kullanılan fidan köklerinin toprakta rahatça derine işleyebilmesinde bir engel olduğu zaman riperle toprak işlemesi yapılmalıdır. Bunu anlıyabilmek için de arazinin muhtelif yerlerinden alınan toprak profili gözden geçirilmelidir. Arazide hangi tip makfnanın kullanılacağı planlanmalıdır. Toprağın yapısı incelenmeli, pulluk ve riperden hangisinin kullanı­lacağı araştırılmalıdır, işte bu noktada, makina ve ekipman planlaması karşımıza çıkmaktadır. Mekanizasyonun tekniği burada önem kazanmaktadır.

A — Vertisol Toprak tipinde riper kullanımı :

Vertisoller (Grumusol) ekseriyetle kireç bakımından zengin killi ana yapı üzerinde gelişmiş ve B horizonu bulunmayan bir töprak tipidir. Vertisollerde ana yapı neojen yaşlı depolar ile genç alüvyonlarda mevcut ağır killi bünyelerden oluşmuştur. Ana yapıda bol miktarda kil bulunmaktadır.

Bu toprak tipinde, toprağın tekstürü çok ağırdır. Toprak profilinde yıkanma ve birikme olayı yoktur. Toprak kireç yönünden zengindir. Toprak ıslandığında şişer, kuruduğunda ise çatlayarak geniş yarıklar Oluşur. Topraktaki hakim kil türü montmorillonit olduğundan su molekülleri kil kristalleri arasına girerek kilin şişmesini sağlar. Bu kif grubu plastiktir. Tutuculuğu ve yapışkanlığı fazladır. Kurudukları zaman çatlar, bünyesine su alırsa şişerler. Yazın derin çatlaklar halinde çatlayarak rutubet kaybına sebep olurlar. Ağır kompakt bir yapısı vardır. Yurdumuzda Trakya’da, Muş ovasında ve Vangölü'nün Kuzey do­ğusunda bulunmaktadır.

Bu tip toprak bünyesinin ağır oluşu nedeniyle birçok sorunları bulunmaktadır. Bu topraklarda yetişen fidan kökleri derine kolayca nüfuz edememektedir.

Böyle topraklarda makina ile toprak işlemesi lüzumludur. Toprak işlemesinde riperlere kazayağı takılarak mümkün olduğu kadar derin işlemeli ve alt toprak yapısı riperle gevşetilmelidir. Böylece kazayağı takılmış riperler derin toprak işlemesi ile bir miktar alttan toprağı yüzeye taşımakta ve toprak kesekleri havalanıp yağmur ve rüzgar ile ufalanarak nispeten kırıntılı bir toprak yapısı kazandırılmaktadır. Toprağın infiltrasyon kapasitesi arttırılır. Yağışlar kolayca toprağa nüfuz eder. Kompakt ve ağır yapı bir miktar düzeltilerek fidan köklerinin kolayca toprağa girmesi sağlanmış olur.

Vertisol topraklarda makina ile toprak işlerken toprağın tay durumuna dikkat etmelidir.

B — Podsol Toprak tipinde toprak işlemesi:

Podsol toprakları soğuk ve nemli iklim bölgelerinde meydana gelmektedir, özellikle Marmara çevresi Batı ve Orta Karadeniz Bölgesinde mevcuttur. Podsoller yaz kış yağışlı, kurak mevsimi bulun­mayan yerlerde teşekkül etmektedir.

Toprağın A horizonundaki demir ve alüminyum bileşikleri yıkanarak B horizyonunda birikmişlerdir. Böylece B horizonu bazlarla zenginleşmiş kahverengi bir zon olur. Oksitlerin aşırı derecede depolanması, kuvvetli bir çimentolaşmaya yol açmaktadır. Bu çimentolaşma- dan dolayı B horizonuna bitki köklerinin inmesi güçleşmektedir. Şayet B horizonunda serbest demir ve alüminyum oksitler çökmüş ise B horizonunun rengi esmerdir. Şayet B horizonunda organik madde çökmüş ise B horizonunun rengi siyaha yakındır.

Bu tip toprak yapılarında kazayağı takılmış riperlerle derin toprak işlemesi gereklidir. Riperle derin bir şekilde toprak işlenerek kısmen alttaki toprak üste, üstteki toprak ta alta karıştırılmasına im­kan sağlanmalıdır.

Bu tip topraklarda tatbikatta çok defa riperli pulluk kullanılmaktadır. Uygulamada görüldüğü gibi, ağır alt yapı ile temasa gelen pulluk kullanımıyla parlak ve sıkıştırılarak kesilmiş bir pulluk tabanı oluşturulmaktadır. Pulluk tabanının teşekkülü mahzurlu olduğundan bu gibi topraklarda pulluk tabanının kırılması için riperli pulluk yerine riper kullanılması gerekmektedir.

C — Kalsifikasyon olayı neticesinde oluşmuş sert kalker katmanlı topraklarda makina ile toprak işlemesi.

Kalsifikasyon olayı kurak ve yarı kurak bölgelerde cereyan etmektedir. Yağış azlığından dolayı toprakta bulunan kalsiyum yikanamamaktadır. Toprakta bulunan kalsiyum, hava ve sudan toprağa intikal eden C02 ile birleşmesi sonucu teşekkül eden kireç (CaCo3) kolay eridiği İçin yağışlı bölgelerde toprakta yıkanarak atılmakta, kurak ve yarı kurak bölgelerde ise yıkanmanın derecesine göre profil içerisinde muhtelif derinliklerde çökerek sanki ana kaya gibi sert veya biraz yumuşak kireç katmanları meydana getirmektedir. Pulluk ve riper işleme derinliğinde bulunan bu yapı bazen toprak profilinin tümüne hakim olabilmektedir.

Bu tip topraklarda, en önemli sorun, mutlak ve fizyolojik toprak derinliğinin sınırlanmış olması ve fidan köklerinin toprağın derinine inememesidir. Bu topraklar kuru iken taş gibi sert, su aldıkları zaman ise nispeten yumşamaktadırlar.

Bu nedenle bu yapıdaki toprakların riperle yırtılarak fidan köklerinin rahatça derine inebileceği bir ortam oluşturulmalıdır.

Bu tip topraklarda üst toprak işlemesi yerine mutlaka alt toprak işlemesi dediğimiz riperle toprak işlenmelidir. Alt toprak işlemesi yapmadan sadece üst toprak işlemesi yaptığımız zaman ilk yıl­lardaki fidanlarda bir zayiat olmamasına rağmen, daha sonraki yıllarda kökler sert tabakaya geldiği zaman toplu kurumalar başlamakta en azından meşçerede büyüme durmaktadır. Daha sonra ki yıllarda ise bünye zayıfladıkça meşçere hastalanmaktadır.

Bu nedenle, bu yapıdaki topraklarda kaz-ayaksız riper kullanılarak alttaki sert tabaka kırılmalıdır. Toprak işlemesinde alttan yüzeye fazla kireçli toprağın taşınmamasına dikkat etmelidir.

D — Orta derinlikte yer alan gevşemiş ana kayanın (C horizonuj riperle işlenmesi).

Global BilgilerGenellikle 0-60 cm. olan bir toprak yapısının hemen altında ana kayayı temsil eden C horizonu bulunabilir. Ayrışarak henüz toprak yapısı kazanmamış olan bu horizon, su tutma kapasitesi ve besin maddesi yönünden bazı sınırlı imkanlara sahiptir. Gevşemiş ve İnce minerallerine kadar ayrılmış bulunmasına rağmen fidan kökleri horizonda rahat bir gelişme gösteremeyeceği açıktır.

Bu nedenle, mutlak ve fizyolojik derinliği arttırmak, köklerin yayılma ortamını genişletmek ve kurak ve yarı kurak mıntıkalarda toprağın su tutma kapasitesini çoğaltmak için toprağın alt kısmının riperle gevşetilmesi gereklidir. Böylece, riperleme sonucunda C horizonu derinlik yönünden bir hayli artmış olacaktır.

Bu tip toprak işlemesinde riper, çıplak kullanılmalıdır. Kazayağı takıldığı taktirde taşların yüzeye çıkarılma ihtimali vardır. Bu nedenle bu tip sahalarda riper çıplak kullanılmalı ve kazayağı takılmamalıdır.

— Sığ topraklarda Makinalı çalışma:

Global Bilgiler
Sığ ve orta derinliğe sahip ve C horizonun çok az veya hiç bulunmadığı ve doğrudan doğruya ana kayaya ulaşılan topraklarda riper kullanılmamalıdır.

Böyle topraklarda riper kullanıldığı takdirde altta bulunan taşlar yüzeye taşınmış olacaktır. Bunun sonucunda toprak yapısı bozularak saha çok taşlı ve kayalı bir görünüm kazanacaktır. Az bir toprakta bu taşların arasında kaybolacaktır. Böylece boş yere makina kullanıl­mış olunduğu gibi toprağın ekosistemi de bozulacaktır.

—  Terra Rosa toprağında makinalı toprak işlemesi:

Terra rosa denilen (Kırmızı Akdeniz toprakları) genellikle humus bakımından fakir ve demiroksit yönünden zengindir. Kırmızı renkli mekanik bileşiminde toz kısmı fazla ıslak halde plastik, silis bakımından zengin bir toprak türüdür. Bünyesindeki toz ve silis yönünden erozyona karşı hassastır. Tekstür yönünden kumlu-killi balçık tipindedir. Bu topraklar ekseriyetle kireç taşı üzerinde oluşur ve sığdır. Üzerinde yer aldıkları kalker ana kayanın erimesi sonucu cepli bir yapı kazanmışlardır. Cepli ve çatlaklı yapıları ile fizyolojik yönden pek derin olan bu topraklarda, düzensiz horizon yapısı dolayısıyla riperlenip sığ ve orta derinlikteki sert kristalize kalker ana kayanın yüzeye çıkartılması ihtimali mevcuttur. -

Yalnız derin toprak bulunan kesimler araştırılıp kazayağı takılmış riperlerle toprak işlemesi yapmak uygundur.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.